OBVESTILO: Uporabnike pitne vode iz dela Dednje vasi, predel "Veseli Vrh"  obveščamo, da bo od ponedeljka, 26. 2. 2024  do petka, 1. 3. 2024 med 7.30 in 15.00 uro občasno motena dobava pitne vode zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.
  ZAPRI

Praznjenje greznic

Praznjenje in odvoz blata lahko naročite vsak delovni dan med 7. in 15. uro.
  • e-pošta: info@komunala-brezice.si,
  • kontakt: 07 62 09 263 ali 051 310 847
Odvoz gošče iz greznic in mKČN se bo v letu 2024 izvajal po spodaj predvidenem terminskem planu:
Za odvoz v rednem delu praznjenja (1 x na tri leta) boste pravočasno telefonsko obveščeni. V kolikor vam odvoz gošče na določeni dan ne ustreza, se lahko vsaj teden dni pred določenim datumom dogovorite za drug termin.

*Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujemo pravico do preklica/odpovedi, oziroma spremembe termina odvoza gošče.

Vsa dodatna praznjenja se smatrajo kot urgentna in se dodatno zaračunavajo.
 

Odvoz grezničnih gošč v zimskem času

V zimskem času je zaradi nizkih temperatur odvoz grezničnih gošč mogoč le s traktorjem in cisterno. Lastnike greznic in malih komunalnih čistilnih naprav prosimo, da spremljajo polnost in pravočasno naročijo izredno praznjenje. S tem bo preprečeno prelitje fekalij iz greznic.

Obveza obračunavanja opravljanja storitev prevzema vsebine in ravnanja z vsebino iz nepretočnih greznic, prevzema blata in ravnanja z blatom iz obstoječih greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju mKČN) ter obratovalnega monitoringa za mKČN je določena v 3. odstavku 21. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 87/2012). Ta storitev se na podlagi navedenega člena uredbe obračunava na podlagi količine porabljene pitne vode v m3 v posameznem gospodinjstvu oz. vodovodnem priključku, ki se odvaja v nepretočno greznico, obstoječo greznico ali mKČN.

Obračun praznjenja greznic

Zakaj obračun po količini porabljene pitne vode in ne po količini dejansko odpeljanega blata? Po obrazložitvah predlagatelja tega predpisa smo osebe, ki živimo v stanovanjski hiši, uporabljamo počitniške hišice, vikende in vinske kleti, povzročitelji nastanka komunalne odpadne vode in posledično tudi ostankov blata v greznici ali mKČN. Zato naj bi bil ta kriterij korekten, saj na podlagi porabljene pitne vode tudi nastaja odpadna komunalna voda.

Pogostost opravljanja te storitve pa je določena v 17. členu Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. list RS, št. 98/2015) in  smo kot izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode dolžni uporabnikom najmanj 1 krat v 3 letih izprazniti blato iz njihove obstoječe greznice in mKČN ter to blato obdelati na centralni čistilni napravi Brežice.
 
V 3. odstavku 15. členazgoraj omenjene uredbe je tudi posebej navedeno, da mora storitev praznjenja opraviti izvajalec obvezne gospodarske javne službe v občini, to pa je naše javno podjetje. Tako uporabnikom ni dovoljeno, da bi za izvajanje te storitve izbirali sami druge ponudnike. Izvajalec GJS je dolžan voditi natančno evidenco o opravljanju te storitve, o odpeljanih količinah, o mestu obdelave odpadne vode oz. blata ter vsako leto do 31. marca tudi poročati o tem Agenciji RS za okolje pri Ministrstvu za okolje in prostor. Uporabnik ob praznjenju dobi strojno poročilo, kjer je navedeno, kakšno količino odpadne vode oz. blata je izvajalec odpeljal iz greznice ali mKČN. Ob samem praznjenju mKČN se ne obračuna nobenih drugih stroškov. Hkrati vam v tej ceni opravimo tudi oceno obratovanja mKČN, kar je obveza na podlagi zgoraj navedenih uredb.

Prevzem in odvoz gošče iz greznic in mKČN, kjer praznjenje tehnično ni izvedljivo

V kolikor praznjenje greznice ali mKČN s cestnim motornim vozilom ni izvedljivo, mora lastnik objekta poskrbeti za praznjenje in odvoz gošče, kot to določa 17. člen Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/2015). Lastnik objekta mora zagotoviti predajo gošče izvajalcu javne službe, le-ta pa pisno potrdi datum in količino prevzete komunalne odpadne vode.
 
DSC_0119
Komunala Brežice d.o.o. 2024 - vse pravice pridržane | O piškotkih
Komunalko
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave