OBVESTILO: OBVESTILO UPORABNIKOM - PCT POGOJ

Spoštovani, zaradi zmanjševanja možnosti prenosa koronavirusa vas pozivamo, da po vladnem odloku pri vstopu v poslovne prostore Komunale Brežice izpoljnjujete PCT pogoj. V kolikor ga ne, do nadaljnega vse zadeve v zvezi z našimi storitvami urejate preko elektronskega naslova: info@komunala-brezice.si ali telefonske številke: 07620 92 50. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Obvestilo o moteni vodo oskrbi zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.
24.9.2021 od 8.00 do 13.00 ure
Ulica Kozjanskih borcev, Mladinska ulica, Obrtna ulica 25,
Cesta svobode 35 OMW
Cesta svobode 33 Mizarstvo in trgovina Škofljanec d.o.o.
Cesta svobode 31 M Tehnika, Lagea trgovsko podjetje, Gostilna
Ulica Alenke Gerlovič 9, Hofer Brežice

  ZAPRI

Olje nekoliko drugače


            Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj


Večina jedilnega rastlinskega olja se uporabi za pripravo hrane. Ob obroku se nekaj olja s hrano zaužije, ostalo – zlasti po cvrtju – pa predstavlja odpadno jedilno olje, ki je organsko visoko obremenjen odpadek in ga je potrebno odstraniti pravilno. Med pravilne načine odstranjevanja ne sodi zlitje v kuhinjski lijak ali v straniščno školjko, v greznico, malo komunalno čistilno napravo ali v kanalizacijo. Nemalokrat se odvrže tudi na kompost ali se uporabi kot dodatek krmi za živali. Škodljivo je tudi polivanje odpadnega olja po travnatih površinah. Odvrženo jedilno olje se sčasoma spere v podzemlje do podtalnice, ki je v Sloveniji vir pitne vode. Ko pa se podtalnica enkrat onesnaži, traja več sto let, da se njena kakovost obnovi in izboljša. Nekateri odpadno jedilno olje shranjujejo v steklenice in ga potem vržejo med mešane komunalne odpadke, a le redki odpadno jedilno olje zbirajo dalj časa in ga nato odpeljejo v zbirne centre za ločeno zbrane odpadke.

Pomemben izziv je, kako v skrbi za varno in zdravo okolje še tesneje povezati lokalne skupnosti, občane, regijo. V tej luči je bil zasnovan projekt »Olje nekoliko drugače«, ki se bo izvajal na območju vseh šestih občin Las Posavje: Sevnica, Brežice, Krško, Radeče, Kostanjevica na Krki in Bistrica ob Sotli. Osredotočal se bo na vse generacije prebivalcev vseh posavskih občin.

Vodilni partner, Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, bo skupaj s partnerji sodelovala pri nabavi malih zbirnih gospodinjskih posodic, ki jih bodo razdelili učencem posavskih šol od prvega do petega razreda. Zbiralne posode za odpadno jedilno olje bodo postavljene v občinah Radeče, Sevnica, Kostanjevica na Krki, Brežice in Krško. V sklopu projekta se bodo med drugim izvajale razne izobraževalne dejavnosti, delavnice, teklo bo ozaveščanje o problematiki odpadnega jedilnega olja.

Partnerji pri projektu so Kostak d.d., Komunala Brežice d.o.o, Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o., Občina Sevnica in Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica.

Razloge za operacijo razdelimo na tri skupine:

1. Izziv ravnanja z nevarnim odpadkom:

Projekt se osredotoča na trajnostno rešitev problematike odpadnega jedilnega olja (trajnostna uporaba po principu zaprtega kroga). V sklopu projekta bo vzpostavljena filtrirna postaja, ki bo predelovala odpadno jedilno olje v alternativno gorivo.

2. Izziv ravnanja z odpadkom:

Odpadno jedilno olje je prepovedano mešati z ostalimi odpadki ter ga odvajati v kanalizacijo in greznice, saj se odpadno olje počasi nalaga na stene kanalizacijskih cevi in otežuje prehod ostalih odplak, zato morajo komunalna podjetja kanalizacijske cevi pogosteje mehansko čistiti. Odvajanje olja v kanalizacijo povzroči slabo delovanje ali celo prekinitev delovanja kanalizacije ali čistilne naprave. Vse to se izraža tudi v večjih obratovalnih stroških čistilnih naprav in kanalizacijskih omrežij. Odpadek je potrebno rešiti trajno, prav ta projekt pa se osredotoča na trajnostno rešitev odpadnega jedilnega olja.

3. Izziv vključevanja javnost v odgovorno ravnanje z odpadki in skupna skrb za okolje:

Poleg zgoraj naštetih je pomemben izziv tudi, kako še tesneje povezati lokalne skupnosti v skrbi za varno in zdravo okolje, pri čemer je najboljši odgovor aktivno sodelovanje vseh občanov in vidni učinki v okolju. Projekt se osredotoča predvsem na celotno regijo Posavje in na vse skupine udeležencev (mlajši, srednja generacija, starejši). Mlajšo generacijo je treba naučiti kako pravilno ravnati z odpadnim jedilnim oljem, starejšo generacijo priučiti ravnanja z odpadnim jedilnim oljem ter srednjo generacijo ozavestiti. Projekt zajema vso zainteresirano javnost z različnimi aktivnostmi (izobraževalne aktivnosti, zloženke, film, članki …).

Projekt je bil s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki upravlja www.eu-skladi.si, potrjen kot ena izmed operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje. Partnerji v navedem projektu so: Občina Sevnica, Komunala d.o.o. Sevnica, Kostak d.d., Komunala Brežice, d.o.o., Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o. in Društvo U3 Sevnica. Skupna višina predvidenih sredstev znaša 201.315,03 evrov in bo sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Predvideni znesek sofinanciranja je 130.818,80 €, zaključek operacije je predviden do 30. 9. 2019.

NAMEN IN CILJI PROJEKTA

Projekt Olje nekoliko drugače je namenjen zmanjševanju obremenitve okolja in naravnih virov z odpadnim jedilnim oljem in demonstriranju možnosti njegove trajnostne ponovne uporabe, kar bo v projektu doseženo z realizacijo treh ključnih ciljev:

CILJ 1

Neposreden prispevek k ohranitvi ekosistemov, predvsem vodnih; preko povečane ozaveščenosti in motivacije širše javnosti zmanjšati neprimerno odlaganje jedilnega olja v kanalizacijske sisteme, neprimerno uporabo za namene gnojenja in drugačnega neustreznega odlaganja in s tem tveganje za onesnaženje podtalnih voda.

Podcilji: zmanjšati obremenitve vodnih virov, zmanjševanje toplogrednih plinov

CILJ 2

Neposreden prispevek k zmanjšanim stroškom delovanja javnega komunalnega sistema; po strokovnih ocenah lahko 1 liter odpadnega olja onesnaži kar milijon litrov pitne vode, poleg neposrednih tveganj za oskrbo s pitno vodo pa olja povečujejo tudi stroške čiščenj odpadnih voda na čistilnih napravah in s tem višje stroške javnih storitev v občinah.

Podcilji: zmanjšanje stroškov kanalizacijskega omrežja v občinah na območju in zmanjšanje stroškov centralne čistilne naprave na območju LAS Posavje.

CILJ 3

Demonstracija primera projekta krožne ekonomije, na osnovi koncepta naravnega kapitala v omejenem obsegu, na način sodelovanja javnosti; projekt želi pokazati, da je možno oblikovati lokalne ekonomske modele, ki ugodno stanje ekosistemov dosegajo s tržno vzdržnim modelom, prenosljivi pa so tudi na druge regije oziroma izven države.

Podcilji: ustvariti eno novo delovno mesto, reciklirati odpadno jedilno olje v alternativno gorivo, ki ne onesnažuje okolja. Zmanjšanje količin napačno odloženega jedilnega olja na viru in motivacija občanov za aktivno sodelovanje pri varovanju skupnih naravnih virov, krepiti informiranost in ozaveščenost lokalnih prebivalcev o ustreznem odlaganju odpadnega olja in njegovi nadaljnji uporabi.

REZULTATI PROJEKTA

V okviru projekta bodo izvedene izobraževalne dejavnosti, delavnice, teklo bo ozaveščanje o problematiki odpadnega jedilnega olja, za izvajanje vsebin projekta bo zaposlena ena oseba, ozaveščeni bodo občani vseh posavskih občin, postavljeni bodo ulični zbiralniki za zbiranje odpadnega jedilnega olja, po gospodinjstvih bodo razdeljene manjše posodice za zbiranje odpadnega jedilnega olja, vzpostavljena bo filtrirna postaja za predelavo odpadnega jedilnega olja.


 


« NAZAJ NA SEZNAM

Preberite tudi...

Komunala

VARUJVODO

Objava: 01.01.2019

Učinkovito čiščenje odpadnih voda za ohranjanje vodnih virov

zeleno posavje_FIN_vector

ZELENO POSAVJE - za naravo in zdravje

Objava: 05.03.2018

S projektom želimo izboljšati ozaveščenost prebivalcev regije Posavje, o pomenu ohranjanja narave, okolja in ekologije, in sicer o ponovni uporabi stvari, krožnemu gospodarstvu, pomenu pitja vode iz pipe, zmanjšanja zavržene hrane in ločenega zbiranja odpadkov (jedilno olje, kavna usedlina).

9833422_stock-photo-businessperson-paying-invoice-on-mobilephone

Naj bo plačevanje položnic preprosto in varno

Objava: 31.03.2020

e-položnica

old employee

Pilotni projekt »Vključi modrost za aktivno starost«

Objava: 01.05.2019

Razvoj in uvedba inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih

Komunala Brežice d.o.o. 2021 - vse pravice pridržane | O piškotkih
Komunalko
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave

Izjava o skladnosti (ZDSMA)

Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA), ureja ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zavezancev po tem zakonu za vse uporabnike, zlasti za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti. Ta zakon se uporablja za državne organe, organe samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava

Na trenutni spletni strani so izvedene potrebne prilagoditve spletne strani po ZDMSA.
Povezava do ZDSMA: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=2018-01-1351.