OBVESTILO: Uporabnike pitne vode iz Brežic, ulice v Trnju ter Bizeljske ceste, obveščamo, da je danes, 9. 6. 2023, do predvidoma 15.00 ure motena dobava pitne vode zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju.
  ZAPRI

TUJERODNE RASTLINE-INVAZIVNE IN ŠKODLJIVE

                                                                                                    
                                                  "TUJERODKE"

Tujerodne invazivne rastline imajo drugačne biološke lastnosti in za njih je značilna hitra rast in intenzivno razmnoževanje, učinkovito preživijo v  neugodnih razmerah ter so ekološko prilagodljive.  Največ tujerodnih invazivnih rastlin srečamo v takšnih okoljih, kjer je bila prvotna vegetacija izgubljena ali prizadeta zaradi oranja, paše, pretirane košnje, teptanja, gradbenih posegov, vodne erozije, poseka, požarov, nasipavanja ipd.  Pri ukrepanju je potrebno izvajati čim bolj učinkovite preventivne ukrepe, s katerimi omejimo število tujerodnih vrst, ki se začnejo nenadzorovano širiti. Osnovna značilnost invazivnih tujerodnih rastlin je velika sposobnost širjenja. Ogrožajo avtohtone rastlinstvo ter živalstvo, naše okolje in naravo ter ljudi.
 
CILJI PROJEKTA:
  • Ugotoviti zastopanost tujerodnih in najbolj invazivnih rastlinskih vrst v naši regiji (analiza in poročilo o območju razširjenosti invazivnih rastlin).
  • Informiranje in ozaveščanje javnosti o nevarnostih gospodarske škode ter negativnih vplivov na ekosisteme in organizme s strani invazivnih tujerodnih vrst.
  • Načrt zatiranja in odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin.
  • Odstranjevanje in akcije hitrega ukrepanja za preprečitev razširjanje invazivnih in škodljivih tujerodnih rastlin.

INOVATIVNOST OPERACIJE je v novem pristopu ozaveščanja uporabnikov. S projektom bomo prvi, ki bomo začeli zatirati invazivne rastline na ekološki način s paro, brez uporabe herbicidov, ki so škodljivi za okolje. Prav tako bomo na nov način ozaveščali otroke in njihove starše o pravilnem ravnanju s škodljivi snovmi in kakšen vpliv imajo na okolje pri prekomerni uporabi ter jih spodbudili, da razmišljajo o prihodnosti in kakšne trajne posledice lahko pustimo z nepremišljenim ravnanjem. Za delo na terenu bomo uporabljali avto, s predelanim motorjem, ki bo uporabljal bio gorivo iz odpadnega jedilnega olja, kar je nekaj povsem novega v našem okolju. 

Pričakovani rezultati in učinki operacije


Ozadje projekta:

Potreba po ohranjanju naravnega okolja in biotske raznovrstnosti Posavja postaja vse večja, saj se zavedamo, da v naše okolje vdira vse preveč tujerodk, ki našim rastlinam izpodrivajo normalen razvoj in uničujejo naravno okolje za normalno vegetacijo.
 
S projektom bomo usposobili enega zaposlenega za izvajanje ukrepov proti razraščanju »tujerodk«, za identifikacijo »tujerodk« na našem območju ter osebo usposobili za upravljanje s strojem na paro, ki na ekološki način poskrbi za zatiranje »tujerodk«. Zaposleni bo za delo na terenu uporabljal avto, predelan na bio gorivo, in sicer na odpadno jedilno olje, s čimer bomo dodatno poskrbeli za varovanje okolja. Prebivalce bomo ozavestili o problemu prehitrega razraščanja invazivnih rastlin, ter jih s pomočjo organiziranih delavnic poučili o pravilnem ravnanju s »tujerodkami«, kako jih prepoznati ter na ekološki način odstraniti. Za ozaveščenost otrok bomo izdelali igralne karte, s katerimi se bodo skozi igro poučili katere so invazivne rastline v naši okolici, kako pridejo v naše okolje in njihove značilnosti.
 
Poleg ekološkega zatiranja tujerodnih rastlin, za katerega bomo nabavili stroj za ekološko zatiranje pleveli na paro, bomo tujerodne rastline odstranjevali tudi strojno, in sicer s košnjo in drobljenjem zelenega dela, za kar bomo nabavili traktor in drobilec vej. Z drobljenjem bomo pridobili lesene sekance, s katerimi bomo rastline prekrili in s tem preprečili dotok svetlobe kalicam ter s tem preprečili fotosintezno aktivnost. Z rednim ponavljanjem postopka bomo izčrpali semensko banko in vegetativne poganjke, kar bo rastlinam preprečilo razmnoževanje in širjenje. S tem bomo dolgoročno in trajno poskrbeli za učinkovito zatiranje in pojav tujerodk v našem okolju. Za izvajanje omenjenih aktivnosti bomo zaposlili eno osebo ter s tem poskrbeli za novo delovno mesto.
 
NAMEN PROJEKTA

Namen projekta je osveščanje splošne javnosti o problemu invazivnih tujerodnih vrst za okolje, kmetijstvo, zdravje in gospodarstvo. Poleg tega želimo vpeljati nove ukrepe, ki bodo prispevali za učinkovito in ekološko zatiranje ter pojav tujerodnih vrst v našem okolju.
 
Sledili bomo tudi potrebam in izzivom iz Strategije lokalnega razvoja območja LAS:
P1: Ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest
P5: Razvoj in uvajanje okolju prijaznih tehnologij in rešitev ter spodbujanje ponovne uporabe
P9: Krepitev ozaveščenosti prebivalcev o podnebnih spremembah in možnih omilitvenih ukrepih
P11: Izboljšanje dostopnosti storitev za vse prebivalce in povečanje privlačnosti prostora
P12: Povečanje vključenosti ranljivih skupin v družbo z razvojem novih storitev in krepitvijo zaposlitvenih priložnosti na področjih prepoznanih socialnih izzivov

URESNIČEVANJE CILJEV IZ STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA LAS POSAVJE:
 
Cilj 1.1:
Ustvariti kakovostna delovna mesta
 
Kazalnik:
1 novo ustvarjeno delovno mesto
 
Cilj 3.1:
Izboljšati stanje okolja za večjo kakovost življenja in dela
Projekt ponuja številne aktivnosti ozaveščanja o varovanju narave, z ohranjanjem avtohtone biotske raznovrstnosti. Povečala se bo ozaveščenost prebivalcev o pomenu ohranjanja le-te in škodljivosti tujerodnih rastlinskih vrst za zdravje, kmetijstvo, gospodarstvo. Zaradi drobilca vej ne bo potrebno peljati lesenega dela v predelavo, s čimer bomo zmanjšali avtomobilske izpuste CO2. Za detekcijo tujerodnih vrst bo zaposleni uporabljal avtomobil, s predelanim motorjem na bio gorivo, s čimer bomo prav tako prispevali k zmanjšanju CO2.
 
Kazalnika:

- drobilec vej za uporabo sekancev – 1 kom,
- predelan avtomobilski motor za uporabo bio goriva – 1 kom.

Cilj 3.2: Ohranjanje narave in biotske raznovrstnosti za trajnostni razvoj območja LAS
 
Kazalniki:
-
Analiza tujerodnih rastlinskih vrst v Posavju – 1 kom,
- Število vključenih otrok v ozaveščanje o škodljivosti »tujerodk« za naše okolje in zdravje: 150
- število vključenih zaposlenih v izobraževanje in ozaveščanje o »tujerodkah«: 4 osebe,
- traktor za strojno odstranjevanje »tujerodk«: 1 kom.
- stroj za zatiranje plevela na paro- 1 kom
 
Cilj 4.2: Krepitev zdravega življenjskega sloga prebivalcev
 
Z aktivnostmi za odstranjevanje »tujerodk« bomo poskrbeli za izboljšanje zdravja, saj je marsikdo alergičen na določene vrste »tujerodk« in zaradi manjše uporabe kemikalij zmanjšali vnos pesticidov v telo, ob uživanju lokalno pridelane hrane. Z ozaveščanjem prebivalcev o vrstah invazivnih in škodljivih tujerodnih rastlinskih vrst za zdravje bomo poskrbeli za prepoznavanje le-teh s strani posameznikov in odstranjevanjem le-teh, ter na ta način za izboljšanje zdravje ljudi.
 
Kazalnik:
-
število prebivalcev, vključenih v ozaveščanje o vrstah invazivnih in škodljivih tujerodnih rastlinskih vrst za zdravje: 74.000
 
VLOGE PARTNERJEV
 
KOMUNALA BREŽICE D.O.O., vodilni partner
1 Analiza invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst v Posavju
Promocija projekta v medijih - 1 stran
Nakup 1 stroja za ekološko zatiranje plevela/tujerodk
Nakup 500 kos igralnih kart za otroke
Nakup 1 drobilca vej za izdelavo lesenih sekancev
Predelava motorja avtomobila na bio gorivo
Novinarska konferenca ob zaključku projekta
Zaposlitev 1 osebe        
KOMUNALA d.o.o. SEVNICA, partner
Nakup traktorja (strojno odstranjevanje plevela in tujerodk) 1 kos
POSAVSKI MUZEJ BREŽICE, partner
Izvedba dveh poletnih in jesenskih delavnic za otroke, v sklopu grajskih dogodivščin in 1 izobraževanja
Razvit program za različne ciljne skupine (vrtec, OŠ – 3 triade), dijaki in študenti, skupaj 5 variacij
1 Raziskava o razvoju kmetijstva v Posavju s posebnim ozirom na rastline, ki so prihajale od drugod in predstavitev rezultatov

 Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. Za vsebino je odgovorna Komunala Brežice d.o.o. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Uporabni povezavi:
  • na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP ter povezava na spletno stran PRP.
 
 « NAZAJ NA SEZNAM

Preberite tudi...

Komunala

DIGIVODA

Objava: 17.05.2022

Na problematiko o preveliki porabi plastike odgovarjamo z novim pilotnim projektom DIGIVODA

Komunala

VARUJVODO

Objava: 01.01.2019

Učinkovito čiščenje odpadnih voda za ohranjanje vodnih virov

zeleno posavje_FIN_vector

ZELENO POSAVJE - za naravo in zdravje

Objava: 05.03.2018

S projektom želimo izboljšati ozaveščenost prebivalcev regije Posavje, o pomenu ohranjanja narave, okolja in ekologije, in sicer o ponovni uporabi stvari, krožnemu gospodarstvu, pomenu pitja vode iz pipe, zmanjšanja zavržene hrane in ločenega zbiranja odpadkov (jedilno olje, kavna usedlina).

Komunala

Olje nekoliko drugače

Objava: 30.04.2019

Nepravilno odloženo odpadno jedilno olje je kot odpadek za okolje visoko obremenjujoče. Znan je podatek, da liter odpadnega olja onesnaži milijon litrov pitne vode, s čimer se višajo tudi stroški čiščenja odpadnih voda na čistilnih napravah.

9833422_stock-photo-businessperson-paying-invoice-on-mobilephone

Naj bo plačevanje položnic preprosto in varno

Objava: 31.03.2020

e-položnica

Komunala Brežice d.o.o. 2023 - vse pravice pridržane | O piškotkih
Komunalko
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave