OBVESTILO: Uporabnike pitne vode iz Razlagovega brega na Čatežu ob Savi obveščamo, da je danes, 19. 7. 2024, do predvidoma 13.30 ure motena dobava pitne vode zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju.

Uporabnike pitne vode iz ulice Ob potoku v Brežicah obveščamo, da bo v ponedeljek, 22. 7. 2024, med 7.00 in 10.00 uro motena dobava pitne vode zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Objavljeno je obvestilo o racionalni rabi pitne vode na območju VS Bizeljsko in Križe.

DO PREKLICA ODVOZ BIOLOŠKIH ODPADKOV NA DOLOČENIH OBMOČJIH OBČINE BREŽICE IZJEMOMA V POPOLDANSKEM ČASU
Uporabnike obveščamo, da bomo do nadaljnjega, zaradi okvare komunalnega vozila, odvoz bioloških odpadkov na določenih območjih občine Brežice izvajali v popoldanskem času. 
Lepo prosimo, da zabojnike pustite na prevzemnih mestih dlje kot običajno (vsaj do 22. ure) oz. da pred vračilom na mesto preverite, če je zabojnik izpraznjen.

  ZAPRI

VARUJVODO
                                            Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Cilj projekta je brezplačno svetovanje občanom o učinkovitem čiščenju komunalnih odpadnih voda z malimi komunalnimi čistilnimi napravami (MKČN) na območjih razpršene gradnje, kjer lokalna skupnost ni obvezana zgraditi javni kanalizacijski sistem. Zato bodo občine v tem projektu sofinancirale odprtje svetovalne pisarne v vsaki posavski občini, ki bo delovala do leta 2023.
Dodatne informacije na telefonski številki: 07 48 17 233

S projektom želimo dvigniti zavest lokalnih prebivalcev o obratovanju malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) z namenom izboljševanja učinka čiščenja, varovanja virov pitne vode s poudarkom na vodovarstvenih območjih in varovanja drugih naravnih virov, kot so vodotoki, vodonosniki in habitati.

Z ustanovitvijo svetovalne pisarne bomo lokalnim prebivalcem nudili različne informacije ter strokovno podporo o izbiri ustrezne rešitve čiščenja komunalnih odpadnih vod iz gospodinjstev, vzdrževanju obstoječih MKČN ter o pomenu sonaravnega kmetovanja na vodovarstvenih območjih. Povezovali bomo lokalne skupnosti, izvajalce gospodarskih javnih služb (GJS) in prebivalce na območju lokalne akcijske skupine (LAS) Posavja.

Za prebivalce Posavja je zelo pomembno ohranjanje vodnih virov. Vplivna območja vodnih virov so običajno stičišča različnih interesov. Na teh območjih se izvaja kmetijska dejavnost, kjer se lahko  neustrezno rokuje z različnimi fitofarmacevtskimi, gnojenje kmetijskih površin je lahko neustrezno, poteka promet, obstajajo nelegalni posegi v prostor (ki negativno vplivajo na biodiverziteto in naravne habitate) in nastajajo komunalne odpadne vode iz gospodinjstev. Neočiščene komunalne odpadne vode obremenjujejo okolje in predvsem podzemne vode, zato je čiščenje odpadnih vod ključnega pomena za varovanje vodnih virov.

Slovenska zaveza do Evropske unije je, da bo zagotovila ustrezno odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda (tudi) na območju razpršene gradnje. Večinski delež slovenskega ozemlja predstavlja razpršeno poselitev, okoljsko občutljiva in varovana območja (kraška zemljišča, vodovarstvena območja, Natura 2000 itd.), zato je zelo pomembno, da zagotovimo učinkovito odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda z individualnimi sistemi (MKČN). Skladno z Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 s spremembami) in Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 s spremembami; v nadaljevanju: Uredba) so uporabniki na območju razpršene gradnje dolžni urediti čiščenje komunalne odpadne vode. V zakonodaji so določeni roki in območja, predvidena za opremljanje z javno kanalizacijo, s tem pa tudi območja razpršene gradnje, kjer bo potrebna vgradnja individualnih MKČN. Za občane je ureditev čiščenja komunalnih odpadnih vod dodaten strošek. Da bi dosegli zastavljeni cilj ureditve (čiščenja)  komunalnih odpadnih vod,  nekatere občine že objavljajo razpise za sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in izgradnje malih čistilnih naprav do 50 PE.

Z izvedbo projekta želimo doseči naslednje cilje:
 1. Krepiti informiranost in ozaveščenost lokalnih prebivalcev na območju razpršene poselitve oziroma na podeželskem območju o učinkovitejšem čiščenju komunalnih odpadnih voda v individualnih MKČN ter o možnosti ponovne uporabe očiščene vode v kmetijske namene.
 2. Krepiti informiranost in ozaveščenost lokalnih prebivalcev, zlasti kmetov o varovanju vodnih virov na vodovarstvenih območjih z namenom zaščite vodnih virov in tal.
 3. Izboljšati stanje vodnih virov (podtalnice) na vodovarstvenih območjih, ki so obremenjena z intenzivnim kmetovanjem in vzpodbujati sonaravno kmetovanje.
 4. Izboljšati stanje tal in vod z uvajanjem novih sonaravnih trajnostnih tehnologij čiščenja komunalnih odpadnih voda.
 5. Krepiti informiranost in ozaveščenost vseh lokalnih prebivalcev o ponovni uporabi deževnice v gospodinjstvih.
 6. Krepiti informiranost in ozaveščenost o mokriščih.
 7. Ohranjanje naravne in biotske raznovrstnosti na podeželskem območju, območju NATURA 2000 Ajdovska jama in vodovarstvenih območjih.

Navedene cilje bomo dosegli z intenzivnim povezovanjem partnerjev v projektu, lokalnih skupnosti, izvajalcev GJS na območju LAS Posavja ter občanov. Ciljne skupine bodo vključene v projekt s/z:
 • Izvedbo predstavitvenih delavnic in individualnimi svetovanji v svetovalni pisarni.
 • Vodenimi ogledi vodovarstvenih območij in dobrih praks čiščenja odpadne vode.
 • Postavitvijo informativnih tabel.
 • Izdelavo in prikazom hidrogeološkega modela vodonosnika in geološkega stolpca.
 • Izvedbo fotonatečaja na temo »Voda« in na temo »Mokrišča«.
 • Objavami v lokalnih časopisih, na lokalni TV s prispevki in objavo kratkih filmov ter na spletnih straneh partnerjev.
 • Razdelitvijo zloženk in brošur lokalnim prebivalcem.

Zadane cilje bomo dosegli tudi z izgradnjo dveh pilotnih malih komunalnih čistilnih naprav, ki omogočajo čiščenje komunalne odpadne vode na sonaraven način, z naravnimi materiali in postopki, brez uporabe kemikalij ter s spremljanjem in preizkušanjem njunega delovanja s fizikalno – kemijskimi analizami. Ena izmed pilotnih čistilnih naprav bo zgrajena na območju NATURA 2000 Ajdovska jama. Obe predstavljata inovativni rešitvi za Posavje, saj na našem območju takšni napravi še nista bili zgrajeni.

K uresničitvi navedenih ciljev bo prispevala tudi ustanovitev svetovalne pisarne in zaposlitev svetovalca za polni delovni čas za informiranje, svetovanje in strokovno podporo lokalnim prebivalcem, lokalnim skupnostim in izvajalcem GJS na območju LAS Posavja o bolj učinkovitem čiščenju komunalnih odpadnih voda in varovanju vodnih virov, ki na območju LAS Posavja še ne obstaja.

Gre za novo brezplačno storitev za uporabnike, ki vključuje svetovanje na individualnih primerih praviloma na lokaciji občine, kjer ima uporabnik stalno prebivališče. Svetovanje se bo izvajalo v vseh posavskih občinah: Krško, Sevnica, Brežice, Radeče, Kostanjevica na Krki in Bistrica ob Sotli.

Navedeni cilji prispevajo k izpolnjevanju vizije in zastavljenih splošnih ter posebnih/razvojnih ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Posavje.

Partnerji in njihove naloge v projektu

Občina Krško
Občina Krško (vodilni partner) vodi ter koordinira projekt med partnerji. Izvaja tudi naslednje aktivnosti v projektu:
 • Nabava informativnih tabel za vodovarstveno območje Rore in Krško polje,
 • nabava hidrogeološkega modela vodonosnika,
 • postavitev geološkega stolpca,
 • objave na lokalni Ansat TV in Posavskem obzorniku, katerih pokritost zajema območje vseh šestih posavskih občin.
Kostak d. d.
Kostak, d. d., (partner) za potrebe svetovanja občanom posavskih občin zagotovi svetovalno pisarno za svetovanje uporabnikom o učinkovitem delovanju MKČN in o sonaravnem. Postavi pilotno infiltracijsko malo komunalno čistilno napravo, sodeluje pri izvajanju delavnic, vodenju ogledov za šole ter pri pripravi vsebin za različne medije.

Zavod Svibna
Zavod Svibna (partner) izvaja aktivnosti na območju krške občine. V okviru projekta v namen raziskav in razvoja postavi pilotno kombinirano rastlinsko čistilno napravo, zasnovano iz treh zaporednih gred, za prednostni namen ponovne uporabe odpadnih vod v kmetijstvu, kot  tudi za ostale namene. Prav tako sodeluje pri izvajanju delavnic.

Komunala Brežice d. o. o.
Komunala Brežice, d. o. o., (partner) izvaja aktivnosti na območju brežiške občine. Zagotovi prostor in strokovno pomoč za delovanje svetovalne pisarne na območju brežiške občine, postavi pet informativnih tabel za vodovarstveno območje in geološki stolpec, in sicer pri osnovnih šolah v Brežicah, Artičah, Cerkljah ob Krki in na Bizeljskem. Prav tako sodeluje pri izvajanju delavnic, vodenju ogledov za šole na njihovem območju ter pri pripravi vsebin za različne medije.

Revija VARUJVODO

Komunala d. o. o. Sevnica
Komunala, d. o. o., Sevnica, (partner) izvaja aktivnosti na območju sevniške občine. Zagotovi prostor in strokovno pomoč za delovanje svetovalne pisarne na območju sevniške občine, postavi informativno tablo za vodovarstveno območje in geološki stolpec. Prav tako sodeluje pri izvajanju delavnic, vodenju ogledov za šole na njihovem območju ter pri pripravi vsebin za različne medije, naroči tri  10 min filme.
 
Film 3 VARUJVODO


 


« NAZAJ NA SEZNAM

Preberite tudi...

Komunala

DIGIVODA

Objava: 17.05.2022

Na problematiko o preveliki porabi plastike odgovarjamo z novim pilotnim projektom DIGIVODA

zeleno posavje_FIN_vector

ZELENO POSAVJE - za naravo in zdravje

Objava: 05.03.2018

S projektom želimo izboljšati ozaveščenost prebivalcev regije Posavje, o pomenu ohranjanja narave, okolja in ekologije, in sicer o ponovni uporabi stvari, krožnemu gospodarstvu, pomenu pitja vode iz pipe, zmanjšanja zavržene hrane in ločenega zbiranja odpadkov (jedilno olje, kavna usedlina).

Komunala

Olje nekoliko drugače

Objava: 30.04.2019

Nepravilno odloženo odpadno jedilno olje je kot odpadek za okolje visoko obremenjujoče. Znan je podatek, da liter odpadnega olja onesnaži milijon litrov pitne vode, s čimer se višajo tudi stroški čiščenja odpadnih voda na čistilnih napravah.

9833422_stock-photo-businessperson-paying-invoice-on-mobilephone

Preklopite na e-položnice in prejmite bon za 5 EUR

Objava: 25.04.2024

Preklopite na e-položnice in prejmite bon za 5 EUR

Komunala Brežice d.o.o. 2024 - vse pravice pridržane | O piškotkih
Komunalko
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave