OBVESTILO: Obveščamo vas uporabnike, da je zaradi zapadlega snega v teh dneh, ponekod oteženo delo pobiranja in odvoza komunalnih odpadkov. Zaradi zasneženih cest je do nekaterih gospodinjstev onemogočen dostop. V ta namen vas lepo naprošamo, da nastavite vaše odpadke (lahko nastavite vreče zraven zabojnika) pri naslednjem odvozu.

Zaradi okvare komunalnega vozila, bo ponekod po občini Brežice, odvoz odpadkov po koledarju odvoza odpadkov izveden v popoldanskem času.  V ta namen vas lepo naprošamo, da vaše zabojnike ali rumene vreče pustite na prevzemnih mestu dlje kot običajno.

Seznam izvajalcev zimske službe s kontakti koordinatorjev glede na območje izvajanja lahko najdete tukaj: https://www.komunala-brezice.si/objave/zimska-sluzba

Uporabnike pitne vode iz Sromelj - "Mekote" (od HŠ 50 do HŠ 54/A),  obveščamo, da bo v petek, 27. 1. 2023, med 8.00 in 14.00 uro motena dobava pitne vode zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.
  ZAPRI

Projektiranje

Na željo naročnika izdelamo vse vrste in faze projektne in tehnične dokumentacije za komunalno inženirske objekte, izvajamo strokovni nadzor vseh vrst gradenj, izvajamo inženiring od idejne zasnove do izvedbe na ključ ali po knjigi obračunskih izmer.
 
Izdelava vseh vrst in faz projektne in tehnične dokumentacije za komunalno inženirske objekte

Izdelujemo vso potrebno projektno in tehnično dokumentacijo na naslednjih vsebinskih področjih:
  • vodovodni (vodooskrbni) sistemi,
  • kanalizacijski sistemi za odvajanje padavinskih in komunalnih odpadnih voda,
  • čiščenje in tehnološka obdelava komunalnih in padavinskih odpadnih voda,
  • hidravlične študije vodovodnih in kanalizacijskih sistemov.
Pripravimo projektno dokumentacijo za novogradnje v vseh fazah: idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IDP), projekt za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), projekt za izvedbo gradnje (PZI), projekt izvedenih del (PID).

Prav tako uredimo vso potrebno dokumentacijo, ki obsega pripravo podatkov za služnosti, soglasja, geodetske posnetke, načrte prometnih ureditev in po pooblastilu pridobimo pravnomočno gradbeno dovoljenje. Vodimo postopke za pridobitev vodnega dovoljenja, pripravimo razpisno dokumentacijo in podloge za razpis in izbiro izvajalca. V času gradnje zagotavljamo projektantski nadzor.

Priprava dokumentacije za obnovo/nadgradnjo vodovodnih sistemov: analiza stanja na terenu, izdelava katastra obstoječe infrastrukture, izmera objektov na terenu s predlogi in oceno vrednosti sanacije, hidravlična preverba obstoječih vodovodnih sistemov s predlogi sanacije, analiza obstoječe in predvidene porabe območja, dimenzioniranje cevovodov, črpališč, vodohranov ipd. Projektne rešitve obdelamo s programskimi paketi EPANET in SOFTPLAN (Urbano).
 
Ves čas izvajanja projekta zagotavljamo prisotnost nadzornega inženirja po IZS.

Izvajanje strokovnega nadzora vseh vrst gradenj


Na željo naročnika izvajamo strokovni nadzor pri gradnji objektov komunalne infrastrukture z odgovornim vodjem del. Nudimo strokovni nadzor gradnje v skladu s projektno dokumentacijo, nadzor kvalitete gradnje, realizacijo terminskih planov, nadzor nad količinami vgrajenega materiala in obračunom izvedenih del. Na željo naročnika pripravimo tudi dokumentacijo za tehnični pregled.
 
Komunala Brežice d.o.o. 2023 - vse pravice pridržane | O piškotkih
Komunalko
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave