OBVESTILO: NOVO: V petek, 14. 12. 2018, bo do poznih popoldanskih ur (predvidoma do 18.00 - 19.00 ure) še motena dobava pitne vode na območju Bušeče in Vrhovske vasi ter Vinjega Vrha, Hrastka, Gradiščka in Belinja, zaradi polnenja vodohrana po popravilu okvare. Prosimo za razumevanje!

Obveščamo vas, da smo
, od 25. 10. 2018 naprej, na voljo na novi lokaciji na Cesti bratov Milavcev 42, Brežice. Vabljeni.
  ZAPRI

Projektiranje

Na željo naročnika izdelamo vse vrste in faze projektne in tehnične dokumentacije za komunalno inženirske objekte, izvajamo strokovni nadzor vseh vrst gradenj, izvajamo inženiring od idejne zasnove do izvedbe na ključ ali po knjigi obračunskih izmer.
 
Izdelava vseh vrst in faz projektne in tehnične dokumentacije za komunalno inženirske objekte

Izdelujemo vso potrebno projektno in tehnično dokumentacijo na naslednjih vsebinskih področjih:
  • vodovodni (vodooskrbni) sistemi,
  • kanalizacijski sistemi za odvajanje padavinskih in komunalnih odpadnih voda,
  • čiščenje in tehnološka obdelava komunalnih in padavinskih odpadnih voda,
  • hidravlične študije vodovodnih in kanalizacijskih sistemov. 
Pripravimo projektno dokumentacijo za novogradnje v vseh fazah: idejna zasnova (IDZ), idejni projekt (IDP), projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), projekt za izvedbo (PZI), projekt izvedenih del (PID), popis del s projektantsko oceno vrednosti, revizije in recenzije projektov. Prav tako uredimo vso potrebno dokumentacijo, ki obsega pripravo podatkov za služnosti, soglasja, geodetske posnetke, projekte (vseh faz), elaborate (načrt prometne ureditve, varnostni načrt) in po pooblastilu pridobimo pravnomočno gradbeno dovoljenje. Vodimo postopke za pridobitev vodnega dovoljenja, pripravimo razpisno dokumentacijo in podloge za razpis in izbiro izvajalca. V času gradnje zagotavljamo projektantski nadzor.

Priprava dokumentacije za obnovo/nadgradnjo vodovodnih sistemov: analiza stanja na terenu, izdelava katastra obstoječe infrastrukture, izmera objektov na terenu s predlogi in oceno vrednosti sanacije, hidravlična preverba obstoječih vodovodnih sistemov s predlogi sanacije, analiza obstoječe in predvidene porabe območja, dimenzioniranje cevovodov, črpališč, vodohranov ipd. Projektne rešitve obdelamo s programskimi paketi EPANET in PLANEO.

Ves čas izvajanja projekta zagotavljamo prisotnost pooblaščenega inženirja po IZS.

Izvajanje strokovnega nadzora vseh vrst gradenj

Na željo naročnika izvajamo strokovni nadzor pri gradnji objektov komunalne infrastrukture in strojnih instalacij s pooblaščenim inženirjem po IZS. Nudimo strokovni nadzor gradnje v skladu s projektno dokumentacijo, nadzor kvalitete gradnje, realizacijo terminskih planov, nadzor nad količinami vgrajenega materiala in obračunom izvedenih del. Na željo naročnika pripravimo tudi dokumentacijo za tehnični pregled.
Komunala Brežice d.o.o. 2018 - vse pravice pridržane | O piškotkih