OBVESTILO: Uporabnike iz Globokega, Bojsnega in dela Župelevca obveščamo, da bo danes, 13. 12. 2019, do 14. ure motena dobava pitne vode zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju. Motena dobava pitne vode zaradi popravila okvar bo tudi na Dvorcah in sicer občasno do 15. ure ter v delu Cerkelj (trasa pokopališče - Gazice), do predvidoma 14:00 ure.

Uporabnike iz Kapel obveščamo, da bo od torka, 3. 12. 2019 do predvidoma ponedeljka, 16. 12. 2019, motena dobava pitne vode v delu Kapel (trasa osnovna šola - odcep za Rakovec), zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.


  ZAPRI

Zakonodaja

ZAKONI

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt A, 48/12, 57/12 in 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16 )

UREDBE IN ODLOKI

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Brežice
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15)
Uredba o čiščenju in odvajanju komunalne odpadne vode (Uradni list RS št. 64/14 in 98/15)
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12)
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12 in 98/15)
Uredba o vzpostavitvi programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE)
Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 62/08)
Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata (Uradni list RS, št. 99/13 in 56/15)
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov za opravljanje zdravstvene in veterinarske dejavnost i (Uradni list RS, št. 10/99 in 41/04 ZVO-1 )
Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13 in 26/13)
Odlok o ustanovitvi JP Komunala Brežice d.o.o. (Uradni list RS, št. 104/15)
Odlok o zavarovanju izvira Gabernice v Pišecah (Uradni list RS, št. 38/1996)
Odlok o zavarovanju pitne vode v vrtinah: Mo-1/88 in Mo-2/88 ob Dolinskem potoku pod Mokricami, Pr-1/88, Pr-2/88 in Pr-3/92 nad Prilipami ter na območju perspektivne lokacije Aquaductos Romanus pod vasjo Izvir v Cerkljah ob Krki (Uradni list RS, št. 38/1996)
Odlok o zavarovanju pitne vode v vrtinah Vt-1 in Ci-1 v Glogovem brodu ter v vodnjakih na lokaciji črpališča Brezina (Uradni list RS, št. 38/1996)
Odlok o zavarovanju pitne vode v vrtini Pe-1/90 (pod Pečicami) (Uradni list RS, št. 38/1996)
Odlok o zavarovanju pitne vode v vrtini Piš-1/94 (v Pišecah) (Uradni list RS, št. 38/1996)

PRAVILNIKI

Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Uradni list RS, št. 64/04, 5/06, 58/11, 15/16)
Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15)
Komunala Brežice d.o.o. 2019 - vse pravice pridržane | O piškotkih
Komunalko