OBVESTILO: NOVO: Zaradi nujnih vzdrževalnih del bo jutri, 17. 10. 2019, med 8. in 15. uro,  motena oskrba s pitno vodo v naslednjih krajih: Dobova ulice, Rigonce, Loče, Mihalovec, Mali in Veliki Obrež, Gabrje, Sela pri Dobovi in Podvinje. Prosimo za razumevanje.


  ZAPRI

Zakonodaja

ZAKONI

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt A, 48/12, 57/12 in 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16 )

UREDBE IN ODLOKI

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 40/09, 54/10, 87/11 in 104/11)
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15)
Uredba o čiščenju in odvajanju komunalne odpadne vode (Uradni list RS št. 64/14 in 98/15)
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12)
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12 in 98/15)
Uredba o vzpostavitvi programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE)
Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 62/08)
Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata (Uradni list RS, št. 99/13 in 56/15)
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov za opravljanje zdravstvene in veterinarske dejavnost i (Uradni list RS, št. 10/99 in 41/04 ZVO-1 )
Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13 in 26/13)
Odlok o ustanovitvi JP Komunala Brežice d.o.o. (Uradni list RS, št. 104/15)
Odlok o zavarovanju izvira Gabernice v Pišecah (Uradni list RS, št. 38/1996)
Odlok o zavarovanju pitne vode v vrtinah: Mo-1/88 in Mo-2/88 ob Dolinskem potoku pod Mokricami, Pr-1/88, Pr-2/88 in Pr-3/92 nad Prilipami ter na območju perspektivne lokacije Aquaductos Romanus pod vasjo Izvir v Cerkljah ob Krki (Uradni list RS, št. 38/1996)
Odlok o zavarovanju pitne vode v vrtinah Vt-1 in Ci-1 v Glogovem brodu ter v vodnjakih na lokaciji črpališča Brezina (Uradni list RS, št. 38/1996)
Odlok o zavarovanju pitne vode v vrtini Pe-1/90 (pod Pečicami) (Uradni list RS, št. 38/1996)
Odlok o zavarovanju pitne vode v vrtini Piš-1/94 (v Pišecah) (Uradni list RS, št. 38/1996)

PRAVILNIKI

Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Uradni list RS, št. 64/04, 5/06, 58/11, 15/16)
Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15)
Komunala Brežice d.o.o. 2019 - vse pravice pridržane | O piškotkih
Komunalko