OBVESTILO: Pomembno obvestilo o povečani motnosti pitne vode na območju Ceste prvih borcev in Prešernove ceste, preberite na tej povezavi.

Več o zimskih razmerah in oteženem odvozu komunalnih odpadkov v nekaterih krajevnih skupnostih Občine Brežice, preberite na tej povezavi. ZAPRI

Kanalizacijski sistemi

Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, ki jo zagotavlja naše podjetje, je zasnovana na 3 javnih sistemih za odvajanje in čiščenje odpadnih voda:
  • Kanalizacijski sistem s čistilno napravo Brežice, ima 13 prečrpavališč, 2 raztežilnika, 38.644,80 m mešanega, 35.135,19 m fekalnega, 719,81 m mešano razbremenilnega, 3.553,61 m meteornega in 920,42 m meteorno razbremenilnega kanala. Čiščenje odpadnih voda se zaključi na centralni čistilni napravi Brežice.
  • Kanalizacijski sistem s čistilno napravo Obrežje ima 12 prečrpavališč, 24.071,15 m fekalnega, 4.445,09 m meteornega in 104,49 m meteorno razbremenilnega kanala. Čiščenje odpadnih voda se opravi na čistilni napravi Obrežje
  • Kanalizacijski sistem s čistilno napravo Globoko, ima 1 prečrpavališče, 8.900,04 m fekalnega in 39,48 m meteornega kanala. Čiščenje odpadnih voda se opravi na čistilni napravi Globoko.
V občini Brežice upravljamo s tremi kanalizacijskimi sistemi – Brežice, Obrežje in Globoko.
Brežice je največji sistem, saj njegova dolžina znaša približno 80,9 km.

Kanalizacijski sistem Brežice obsega naslednja naselja: mesto Brežice, naselje Čatež ob Savi, Črnc, Zakot, Brezino, Cundrovec, Mostec, Trnje, Mali in Veliki Obrež, Gabrje pri Dobovi ter Dobovo. Število priklopljenih znaša 7.578 prebivalcev.

Drugi največji kanalizacijski sistem je Obrežje, ki obsega naselja Jesenice na Dolenjskem, Obrežje, Rajec, Malo in Veliko Dolino, Slovensko vas ter Novo vas pri Mokricah. Sistem je dolg 28, 6 km, nanj je priklopljenih 1026 prebivalcev.

Tretji sistem po velikosti je Globoko. Dolg je 8,9 km in obsega naselja Globoko, Dečno selo in Mali Vrh. Nanj je priklopljenih 259 uporabnikov.
 
Poznamo 3 različne vrste kanalizacijskih sistemov – mešani sistem, fekalni sistem in meteorni  sistem. V občini Brežice pretežno prevladuje fekalni kanalizacijski sistem, v dolžini 70.106,38 m.  Namenjen je izključno fekalnim vodam in vanj ni dovoljeno imeti izpust meteornih voda.  Fekalni kanalizacijski sistem je v celoti zgrajen na območju Obrežja, Globokega in večina tudi v  mestu Brežice.

Kjer je velika obremenjenost z meteornimi vodami, so izgrajeni kanali, namenjeni izključno meteornim vodam. Njihova skupna dolžina znaša 8.038,18 m.

Preostanek kanalov predstavlja mešani kanalizacijski sistem. Najdemo ga le še ponekod v mestu Brežice. Namenjen je fekalnim in meteornim vodam skupaj. Do konca leta 2018 bomo v skladu z Uredbo o metodologiji oblikovanja cen, pričeli z obračunom izpusta padavinske vode iz streh na podlagi prispevnih površin v mešano kanalizacijo.

Na terenu že poteka ozaveščanje in pregled tehničnih možnosti pri individualnih strankah, kako to vodo ponikati ali odvesti v meteorne jarke.
 
Komunala Brežice d.o.o. 2019 - vse pravice pridržane | O piškotkih