OBVESTILO: DO PREKLICA ODVOZ BIOLOŠKIH ODPADKOV NA DOLOČENIH OBMOČJIH OBČINE BREŽICE IZJEMOMA V POPOLDANSKEM ČASU
Uporabnike obveščamo, da bomo do nadaljnjega, zaradi okvare komunalnega vozila, odvoz bioloških odpadkov na določenih območjih občine Brežice izvajali v popoldanskem času. 
Lepo prosimo, da zabojnike pustite na prevzemnih mestih dlje kot običajno (vsaj do 22. ure) oz. da pred vračilom na mesto preverite, če je zabojnik izpraznjen.
  ZAPRI

Čiščenje odpadne vode

slika3
Komunala Brežice d.o.o.  izvaja javno službo odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode v občini Brežice.

Vsa odpadna voda, ki se pretaka po kanalizacijskem sistemu, se pred izpustom v naravo očisti na čistilni napravi. Zelo pomembno je, da vse tri čistilne naprave v upravljanju našega podjetja, ki se nahajajo v naseljih Mostec, Obrežje in Globoko, nemoteno delujejo, za kar z vso odgovornostjo skrbijo naši zaposleni. Na vstopnih črpališčih so velike črpalke, ki poleg ostalih sklopov na čistilnih napravah za svoje delovanje porabijo veliko količino električne energije. Vse dele na čistilnih napravah je potrebno redno pregledovati in vzdrževati, za kar se uporabljajo različna olja in masti. Ker gre za sistem, katerega delovanje mora potekati nemoteno, imamo nad delovanjem čistilnih naprav vzpostavljen tudi daljinski nadzor. Učinek čiščenja odpadne vode na omenjenih čistilnih napravah v skladu z zakonodajo redno spremljamo, pri čemer meritve izvaja zunanji akreditirani izvajalec, nekatere meritve pa opravljamo tudi sami v lastnem manjšem priročnem laboratoriju. S ponosom lahko zapišemo, da pred izpustom vode v naravo dosežemo zelo visok učinek čiščenja (tudi 98 %), s čimer zagotavljamo minimalno obremenjevanje okolja.

Ker se zavedamo pomena pitne vode, imamo na Centralni čistilni napravi Brežice urejeno ponovno uporabo tehnološke vode za spiranje naprav, za dehidracijo blata. Na ta način se prihranijo večje količine pitne vode, kar je tudi prijazno do uporabnikov. Poleg odpadne vode nastaja na čistilnih napravah tudi blato, kateremu s pomočjo določenih kemičnih dodatkov v napravi za dehidracijo odstranimo odvečno vodo. Dehidrirano blato s tovornjaki odvažamo na za to namenjena odlagališča.

Centralna čistilna naprava Brežice

Centralna čistilna naprava Brežice je komunalna čistilna naprava (v nadaljevanju KČN)  z delno denitrifikacijo, nitrifikacijo in delno aerobno stabilizacijo blata. Blato se zgošča in dehidrira na centrifugi. Čiščenje obsega naslednje tehnološke sklope: vstopno črpališče, postajo za sprejem greznic, mehansko predčiščenje, kontaktni bazen, biološki reaktor (SBR), zgoščevalnik blata, skladiščenje in doziranje koagulanta, kompresorsko postajo, dehidracijo, merilno mesto s pripravo tehnološke vode, biofilter. Vsi tehnološki sklopi so združeni v treh objektih: v tehnološki stavbi s črpališčem, v biološki stopnji in merilno iztočnem mestu. V tehnološki stavbi se nahajajo: vstopno črpališče, postaja za sprejem greznic, mehansko predčiščenje, skladiščenje in doziranje koagulanta, kompresorska postaja dehidracija blata. Ostali prostori so: prostor za elektro-omare, garderoba s sanitarijami, laboratorij, komandni prostor, agregat in priročno skladišče. V biološki stopnji pa so: kontaktni bazen, biološki reaktor (SBR) 2x, zgoščevalnik blata s črpališčem, merilno iztočno mesto z vzorčevalnikom.
Projektirana obremenitev ČN je 13 500 PE (prebivalstvo, zaposleni v pretežno trgovski dejavnosti, greznični prevzem, rezervna kapaciteta). Na KČN so priključena naslednja naselja oziroma deli naselij : Brežice, Mostec, Dobova, Mihalovec, Gaberje pri Dobovi, Loče, Čatež ob Savi, Veliki Obrež, Mali Obrež in Sela pri Dobovi.

Letni povprečni učinek čiščenja na CČN Brežice (vir podatka: Poročilo o obratovalnem monitorinu za CČN Brežice za leto 2023)
Po  KPK 94,78 %
Po BPK5 94,76%
Po celotnem fosforju 88,74 %
Po celotnem dušiku 85,68 %

Čistilna naprava Obrežje

Čistilna naprava Obrežje je komunalna čistilna naprava z aerobno stabilizacijo blata in nitrifikacijo. Višek blata se zgošča in dehidrira na tračni stiskalnici. Projektirana obremenitev je 2310 PE.
VHODNO ČRPALIŠČE
Odpadna voda gravitacijsko doteka v vhodno črpališče, kjer se s pomočjo grobih grabelj izločajo večji mehanski delci, ki se avtomatsko odlagajo v zabojnik za odpadke. Na vhodnem črpališču sta nameščeni dve potopni črpalki, ena delovna, druga rezervna. Črpalki obratujeta izmenično glede na obratovalne ure in vsaka ima svoj tlačni cevovod.
MEHANSKO PREDČIŠČENJE
Iz vhodnega črpališča doteka odpadna voda v kompaktno napravo za mehansko predčiščenje. Fine grablje odstranjujejo mehanske nečistoče in jih s pomočjo polžnegakompaktorja stisnejo in odlagajo v zabojnik. Izločeni pesek z dna naprave se odstranjuje s spiralnim transporterjem in odlaga v zabojnik za pesek. Naprava se odzračuje s pomočjo kompresorja, ki omogoča izločanje maščob. Maščobe se občasno prečrpajo.
PREZRAČEVALNI BAZEN
Po mehanskem pred-čiščenju se vodi odpadna voda v prezračevalni bazen, kjer sta nameščeni dve talni membranski vpihovali za zrak (delovno in rezervno). Delovanje vpihoval je krmiljeno glede na koncentracijo kisika.
Počasi vrteče se mešalo zagotavlja mešanje in preprečuje posedanje blata.
NAKNADNI USEDALNIK
Iz prezračevalnega bazena se voda z aktivnim blatom vodi v naknadni usedalnik. Voda doteka v sredino naknadnega usedalnika, kjer se enakomerno razporedi po celotni površini. Naknadni usedalnik ima mostno strgalo, kjer je nameščeno talno posnemalo, ki iz konusnega dela usedalnika odriva posedlo blato v lijak usedalnika.
V primeru pojava plavajočega blata, se le-to odstrani s pomočjo mostnega strgala v korito na obodu. V koritu je črpalka, ki posneto plavajoče blato prečrpa v zalogovnik blata.
ČRPALIŠČE ZA BLATO
Iz usedalnika se, s pomočjo dveh črpalk (ena delovna, druga rezervna), črpa blato nazaj v prezračevalni bazen.
Presežno biološko blato iz usedalnika se črpa v zalogovnik blata.
MERNO MESTO
Očiščena odpadna voda se preliva preko prelivnega roba v regulacijski kanal, kjer je tudi merno mesto. Merno mesto je opremljeno z venturi zožitvijo, kjer se izvajajo trajne meritve pretoka. Namenjeno je tudi za izvajanje vzorčenja v sklopu monitoringa ali kontrolnih meritev.
Očiščena odpadna voda se preko mernega mesta odvaja v regulacijski kanal dolžine 954m in nato v vodotok Savo.
 
Na KČN so priključena naslednja naselja in deli naselij: Jesenice na Dolenjskem, Obrežje, Slovenska vas, Nova vas, Mala Dolina, Velika Dolina in Rajec.

Letni povprečni učinek čiščenja na ČN Obrežje (vir podatka: Poročilo o obratovalnem monitorinu za ČN Globoko za leto 2023)
Po  KPK 97,27 %
Po BPK5 92,02 %
Po celotnem dušiku 92,85 %

Čistilna naprava Globoko

Čistilna naprava (v nadaljevanju ČN) Globoko obsega dvostopenjsko čiščenje odpadnih voda. V prvi stopnji se voda, ki vstopa na ČN, mehansko očisti (peskolov z maščobnikom in finimi grabljami), nato se vodi v drugo stopnjo - na biološko čiščenje s suspendirano biomaso v dveh sekvenčnih bazenih (SBR) z delno aerobno stabilizacijo, nitrifikacijo in delno denitrifikacijo. Možna je kasnejša nadgradnja za terciarno čiščenje. Projektirana obremenitev je 1000 PE.
 
Sanitarno/fekalne vode po kanalizaciji dotekajo najprej v peskolov z maščobnikom ter nato v vhodno črpališče, kjer so takoj na vstopu vgrajene fine grablje, ki zadržujejo delce (ograbke), ki so večji od 6 mm. Ograbki se s pomočjo vertikalnega brezosnega transporterja skompaktirajo in odlagajo v 770 literski kontejner. Mehansko očiščena voda se nato s pomočjo potopnih črpalk izmenično polni v sekvenčna biološka reaktorja (SBR1 in SBR2). V SBR poteka ciklično biološki proces čiščenja, ki traja 5 ur (2,5 h poteka polnjenje s prezračevanjem, 1,25 h poteka usedanje in 1,25 h odliv čiste vode iz SBR skozi merilno mesto v odvodnik - potok Ribjek).

Letni povprečni učinek čiščenja ČN Globoko (vir podatka: Poročilo o obratovalnem monitorinu za ČN Globoko za leto 2023)
Po  KPK 82,24 %
Po BPK5 93,93 %
Komunala Brežice d.o.o. 2024 - vse pravice pridržane | O piškotkih
Komunalko
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave