ODPADNE VODE

slika1

Dejavnost odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadih voda obsega:

 • odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo,
 • prevzem komunalne odpadne vode in blata iz nepretočnih greznic, malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 populacijskih enot (v nadaljevanju PE), in malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo enako ali večjo od 50 PE, ki ni objekt javne kanalizacije,
 • čiščenje in obdelava komunalne odpadne vode in blata iz prejšnje alineje na komunalni ali skupni čistilni napravi,
 • zagotavljanje izdelave Poročil o pregledoh za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE,
 • zagotavljanje izvedbe obratovalnega monitoringa za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo enako ali večjo od 50 PE, ki niso objekt javne kanalizacije,
 • vzdrževanje in čiščenje objektov javne kanalizacije,
 • odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode ter padavinske vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo,
 • nadzor nad priključitvijo na javno kanalizacijo,svetovanje in vgradnja malih komunalnih čistilnih naprav.

Odvajanje in čiščenje odpadne komunalne in padavinske vode

Centralna čistilna naprava Brežice
 • Priključena naselja in deli naselij preko kanalizacijskega sistema: Brežice, Mostec, Dobova, Mihalovec, Gabrje pri Dobovi, Čatež ob Savi, Veliki Obrež, Mali Obrež in Sela pri Dobovi.
 • Prevzem in obdelava blata iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav v občini Brežice vsaka tri leta.
Čistilna naprava Obrežje
 • Priključena naselja in deli naselij preko kanalizacijskega sistema: Obrežje, Slovenska vas, Jesenice na Dolenjskem, Nova vas pri Mokricah, Rajec, Velika Dolina in Mala Dolina.
Čistilna naprava Globoko
 • Priključena naselja in deli naselij preko kanalizacijskega sistema: Globoko, Mali Vrh in Dečno selo.
Male komunalne čistilne naprave
 • Prevzem in obdelava blata na centralni čistilni napravi Brežice vsaka tri leta.
 • Pregled delovanja mKČN in izdaja Poročila o pregledu mKČN vsaka tri leta.

Pogoji odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v javno kanalizacijo

https://www.komunala-brezice.si/nasveti-in-zanimivosti-pri-odpadnih-vodah
Komunala Brežice d.o.o. 2023 - vse pravice pridržane | O piškotkih
Komunalko
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave