ODPADNE VODE

slika1

Dejavnost odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadih voda obsega:

 • odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo,
 • prevzem komunalne odpadne vode in blata iz nepretočnih greznic, malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 populacijskih enot (v nadaljevanju PE), in malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo enako ali večjo od 50 PE, ki ni objekt javne kanalizacije,
 • čiščenje in obdelava komunalne odpadne vode in blata iz prejšnje alineje na komunalni ali skupni čistilni napravi,
 • zagotavljanje izdelave Poročil o pregledoh za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE,
 • zagotavljanje izvedbe obratovalnega monitoringa za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo enako ali večjo od 50 PE, ki niso objekt javne kanalizacije,
 • vzdrževanje in čiščenje objektov javne kanalizacije,
 • odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode ter padavinske vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo,
 • nadzor nad priključitvijo na javno kanalizacijo,svetovanje in vgradnja malih komunalnih čistilnih naprav.

Odvajanje in čiščenje odpadne komunalne in padavinske vode

Centralna čistilna naprava Brežice
 • Priključena naselja in deli naselij preko kanalizacijskega sistema: Brežice, Mostec, Dobova, Mihalovec, Gabrje pri Dobovi, Čatež ob Savi, Veliki Obrež, Mali Obrež in Sela pri Dobovi.
 • Prevzem in obdelava blata iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav v občini Brežice vsaka tri leta.
Čistilna naprava Obrežje
 • Priključena naselja in deli naselij preko kanalizacijskega sistema: Obrežje, Slovenska vas, Jesenice na Dolenjskem, Nova vas pri Mokricah, Rajec, Velika Dolina in Mala Dolina.
Čistilna naprava Globoko
 • Priključena naselja in deli naselij preko kanalizacijskega sistema: Globoko, Mali Vrh in Dečno selo.
Male komunalne čistilne naprave
 • Prevzem in obdelava blata na centralni čistilni napravi Brežice vsaka tri leta.
 • Pregled delovanja mKČN in izdaja Poročila o pregledu mKČN vsaka tri leta.

Pogoji odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v javno kanalizacijo

https://www.komunala-brezice.si/nasveti-in-zanimivosti-pri-odpadnih-vodah
Komunala Brežice d.o.o. 2021 - vse pravice pridržane | O piškotkih
Komunalko
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave

Izjava o skladnosti (ZDSMA)

Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA), ureja ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zavezancev po tem zakonu za vse uporabnike, zlasti za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti. Ta zakon se uporablja za državne organe, organe samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava

Na trenutni spletni strani so izvedene potrebne prilagoditve spletne strani po ZDMSA.
Povezava do ZDSMA: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=2018-01-1351.