OBVESTILO: DO PREKLICA ODVOZ BIOLOŠKIH ODPADKOV NA DOLOČENIH OBMOČJIH OBČINE BREŽICE IZJEMOMA V POPOLDANSKEM ČASU
Uporabnike obveščamo, da bomo do nadaljnjega, zaradi okvare komunalnega vozila, odvoz bioloških odpadkov na določenih območjih občine Brežice izvajali v popoldanskem času. 
Lepo prosimo, da zabojnike pustite na prevzemnih mestih dlje kot običajno (vsaj do 22. ure) oz. da pred vračilom na mesto preverite, če je zabojnik izpraznjen.
  ZAPRI

Navodila in priporočila o rabi pitne vode

Informacije o morebitni nevarnosti za zdravje ljudi ter s tem povezani nasveti glede zdravja in uporabe pitne vode

  • Kako ravnati s pitno vodo po okvari na javnem vodovodnem omrežju?  Voda je po prekinitvi pogosto obarvana in motna. Pred uporabo vode v prehrambene namene priporočamo:
  1. Dokler oskrba s pitno vodo ni ponovno vzpostavljena, naj ostanejo pipe zaprte, pred spiranjem odstranimo in očistimo mrežice na pipah, po potrebi jih lahko tudi zamenjamo.
  2. Po ponovni vzpostavitvi oskrbe s pitno vodo pred ponovno uporabo pitne vode v prehrambene namene poskrbite za spiranje hišne vodovodne napeljave, predvsem na tistih mestih, kjer je nevarnost za zdravje manjša (npr. pipa v stranišču in ne v kuhinji).  Pipo postavite v skrajni položaj, v katerem izteka izključno hladna voda.
  • Raziskave in informacije o potencialnih nevarnostih za zdravje, ki izhajajo iz pitne vode, in kako se tem nevarnostim izogniti. Več informacij
  • Priporočila lastnikom objektov za vzdrževanje interne vodovodne napeljave: Nasveti in smernice za vzdrževanje interne vodovodne napeljave, s ciljem zagotavljanja varne pitne vode. Podrobnosti
  • Navodila o prekuhavanju vode (NIJZ)
  • Kadar je ustrezno, upoštevajte naše nasvete za zmanjšanje porabe vode. Podrobneje si preberite tukaj.
  • Kako odgovorno rabiti vodo glede na lokalne razmere in preprečiti tveganja za zdravje zaradi zastajanja vode, si preberite tukaj.
Še veliko več koristnih informacij najdete na spletni strani https://nijz.si/moje-okolje/pitna-voda/ .

Relevantne informacije o oceni tveganja sistema oskrbe (povzeto po HACCP načrtu)

Št. Postopek/surovina Tveganje* Vrednotenje tveganja** Preventivni ukrepi
1. Vir-surova voda MB: surova voda je fekalno onesnažena (bakt., paraziti)
KE: nitrati, gnojnica, industrija
FI: pesek, mulj
MB: +
KE: +
FI: +
- izvajanje režima v VVP, terenski ogledi, nadzor nad dogajanji v VVP
- hitro ukrepanje ob onesnaženju
- nadzor (notranji, NLZOH Novo mesto)
- omejen dostop
2. Zajetje MB: bakterije, virusi, male živali
KE: / (če je zajetje pravilno zgrajeno)
 
MB: +
KE: +
 
- izvajanje režima v VVP
- omejen dostop
- sanitarno-tehnično pravilno zgrajen objekt
- reden nadzor, čiščenje in vzdrževanje objekta 
3. Črpališče KE: maziva
FI: sediment ob prekinitvi delovanja (podtlak)
KE: +
FI: +
- izobraževanje osebja (tehnično, higiensko)
- pravilno izvajanje servisiranja
- redno higiensko – tehnično vzdrževanje objekta in naprav
- sanitarno-tehnično pravilno zgrajen objekt
- agregat ali dodatna črpalka v črpališču
- nadzor NLZOH Novo mesto
4. Dezinfekcija (plinski klor) MB:če se dozira premalo klora ali zataji avtomatski klorinator
KE:preveč klora ob okvarah ali  napakah, nenadni izpust klora - ogrožanje ljudi
MB: +
KE: ++
- izobraževanje osebja
- kontrola vsebnosti klora
- redno servisiranje in vzdrževanje opreme (klorinator), kalibracija
- alarmiranje, neposredno računalniško spremljanje, montaža varnostnih naprav
- obveščanje uporabnikov 
5. Vodohrani MB: bakterije, virusi ob nepravilnem vzdrževanju
FI: droben pesek, usedline
MB: +
FI: +
- omejen dostop, računalniški alarm vstopa v objekt
- program rednega nadzora, čiščenja in vzdrževanja
- izobraževanje osebja
- sanitarno-tehnično pravilno zgrajen objekt
- kontrola tesnosti vodohran
- zagotovitev tesnosti na vhodnih odprtinah in zaščitne mreže na zračnikih
- občasna kontrola prostega klora, nadzor NLZOH Novo mesto
6. Glavni vod,
primarno omrežje
MB: kontaminacija ob okvarah-podtlak, netesnost
FI: mehanične nečistoče, skalitve ob hidravličnih udarih
MB: ++
FI: ++
- redna menjava cevi glede na njihovo življenjsko dobo
- izbira ustreznih materialov (npr. certifikat dobavitelja cevi)
- kontrola tlakov vode v ceveh, kontrola tesnosti
- reden nadzor, čiščenje in vzdrževanje
- hitro ukrepanje ob defektu, pazljivo ravnanje z zasuni pri defektih
- obveščanje uporabnikov
- klorni šoki, spiranje cevovoda
- izobraževanje in zdravstveno stanje osebja
- občasna kontrola prostega klora
- montaža vodomerov na odsekih
7. Sekundarno omrežje MB: kontaminacija ob okvarah-podtlak, netesnost
FI: mehanične nečistoče,
Skalitve ob hidravličnih udarih
MB: ++
FI: ++
- redna menjava cevi glede na njihovo življenjsko dobo
- izbira ustreznih materialov (npr. certifikat dobavitelja cevi)
- kontrola tlakov v ceveh, kontrola tesnosti
- reden nadzor, čiščenje in vzdrževanje
- hitro ukrepanje ob defektu
- obveščanje uporabnikov
- klorni šoki, spiranje cevovoda
- izobraževanje in zdravstveno stanje osebja
- občasna kontrola prostega klora

Obveščanje uporabnikov

Skladno z Uredbo o pitni vodi (Uradni list RS, št. 61/2023) in Navodilom o načinih obveščanja (Uradni list RS, št. 109/2023) v primerih potencialnih vplivov na skladnost pitne vode obveščamo uporabnike na načine, navedene v spodnji tabeli.

Tabela 2: Načrt obveščanja uporabnikov pitne vode na javnih vodovodnih sistemih
Člen uredbe Vzrok za obveščanje Časovna opredelitev Obvezni načini obveščanja
12. Upravljavec vodovoda ugotovi, da je pitna voda neskladna ali zdravstveno neustrezna zaradi interne vodovodne napeljave.
 
Čimprej oziroma najpozneje v treh dneh po ugotovitvi obvesti lastnika oziroma upravljavca ali upravnika objekta (opomba 1). Če je treba razglasiti ukrep omejitve ali prepovedi uporabe pitne
vode, pa najpozneje v dveh urah.
1. osebno – neposredno v nabiralnik
2. elektronska pošta ali obvestilo preko telefona
17. Upravljavec vodovoda izda ukrep omejitve ali prepovedi uporabe pitne
vode.
Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v dveh urah se obvesti uporabnike javne službe - obvešča se vsak dan do preklica (opomba 2). 1. lokalni radio - Veseljak, Radio Aktual, Studio D
2. predstavnik krajevne skupnosti
3. obveščanje preko spletnih strani JP Komunala Brežice d.o.o. in Občine Brežice ter Facebook strani
4. aplikacija Smetar
17. Upravljavec vodovoda izda ukrep prekinitve oskrbe s pitno vodo. Takoj, ko je mogoče, a najpozneje v 24 urah po prekinitvi oskrbe, se obvesti uporabnike javne službe. 1. aplikacija NPV (obveščanje Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), Zdravstveni inšpektorat RS (ZIRS), Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH)
2. aplikacija Smetar
22. Lastnik oziroma upravljavec ali upravnik prednostnih prostorov
ugotovi neskladnost pitne vode.
Takoj obvesti uporabnike pitne vode v prednostnih prostorih. 1.  lokalni radio - Veseljak, Radio Aktual, Studio D
2.  predstavnik krajevne skupnosti
3.  obveščanje preko spletne strani JP Komunala Brežice d.o.o.
31. Obveščanje v primeru odstopanja od mejnih vrednosti kemijskih parametrov in o pridobitvi dovoljenja za odstopanje Na dan pridobitve dovoljenja, a najkasneje v sedmih dneh upravljavec vodovoda obvesti uporabnike javne službe. 1.  lokalni radio - Veseljak, Radio Aktual, Studio D
2.  lokalni časopis Posavski obzornik
3.  obveščanje preko spletne strani JP Komunala Brežice d.o.o.
  Letno poročilo o skladnosti pitne vode Najmanj enkrat letno (najkasneje do 31. marca). 1.  lokalni časopis Posavski obzornik
2.  spletna stran JP Komunala Brežice d.o.o.
3.  priloga komunalne položniceOpomba:
1. Lastnik oziroma upravljavec ali upravnik objekta je odgovoren, da obvesti o neskladnosti vse uporabnike     pitne vode v objektu in jim posreduje ustrezna navodila.
2. Če se ukrep omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode izvaja več kot dva tedna, se lahko dnevno radijsko  obveščanje po dveh tednih nadomesti s tedenskim obveščanjem. Uporabnike javne službe ali vse lastnike zasebnega vodovoda se obvesti tudi o prenehanju izvajanja ukrepa omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode. Lastnik oziroma upravljavec ali upravnik objekta je odgovoren, da obvesti o neskladnosti vse uporabnike pitne vode v objektu in jim posreduje ustrezna navodila.

Po veljavni praksi se bodo v posameznih primerih neposredno telefonsko obvestila podjetja, v katerih sta zaradi prekinitve dobave vode motena proizvodni in delovni proces, to so javni zavodi in ustanove: lekarna, zdravstveni dom, bolnišnica, predelava mesa in ostalih živil, restavracije in podjetja, kjer pripravljajo hrano za delavce, šole, dom upokojencev idr.
 
Komunala Brežice d.o.o. 2024 - vse pravice pridržane | O piškotkih
Komunalko
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave