OBVESTILO: Uporabnike pitne vode iz Rimske ceste na Čatežu ob Savi obveščamo, da bo v ponedeljek, 4. 12. 2023, med 8.00 in 15.00 uro motena dobava pitne vode zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.
  ZAPRI

Odvajanje odpadne vode

slika2

Odvajanje komunalne odpadne vode

Odpadne vode imenujemo vse, kar se odvaja po kanalizacijskem omrežju iz gospodinjstev in podjetij do čistilne naprave. Odpadne vode nastajajo na vseh odtokih, sifonih, straniščih in so bolj ali manj onesnažene. Odpadne vode so obremenjene z olji, maščobami, čistili, kislinami, bakterijami, virusi, lugi, peskom, človeškimi in živalskimi iztrebki, kuhinjskimi in higienskimi odpadki. Vsa vsebina kanalizacije se s pomočjo gravitacije in s pomočjo črpalk prečrpava do čistilne naprave. Zato so potrebne večje količine električne energije in ustrezna oprema. Kanalizacijske cevi je potrebno redno pregledovati z video kamero ter čistiti s specialnimi tovornimi vozili za preboj in čiščenje. Ravno tako je potrebno na kanalizacijskem omrežju opravljati redna vzdrževana dela, odpravljati poškodovane cevovode in 24 ur na dan zagotavljati nemoten pretok. Velike težave in stroške povzročajo nenadzorovani vdori meteornih voda, ki močno obremenijo črpalke in čistilno napravo. Veliko dela je tudi z zatiranjem glodavcev, ki se zelo radi naselijo v kanalizacijskih ceveh, kadar se tam nahajajo ostanki hrane, ki ne sodijo v kanalizacijo.

NOVO: Odvajanje padavinske odpadne vode v javno kanalizacijo

Z letom 2019 smo dolžni začeti zaračunavati storitev odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode. Padavinska odpadna voda je voda, ki kot posledica meteorskih padavin odteka onesnažena iz utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin v vode ali se odvaja v javno kanalizacijo.

Obračun omenjene storitve določa Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. št. 87/2012, 109/12 in 76/17) (v nadaljevanju Uredba) in odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Brežice (Ur. l. št. 40/2009).

Strošek odvajanja odpadne padavinske vode s streh in utrjenih površin je bil obračunan že sedaj, vključen je bil v strošek odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Z novim obračunom, ki ga predpisuje Uredba, pa se bo strošek odvajanja padavinskih odpadnih voda, obračunal glede na dejansko povzročene stroške oz. prispevno površino.
 
Kot izvajalec gospodarske javne službe smo obvezani k zmanjševanju količin padavinske odpadne vode v javno kanalizacijo in tako tudi vas naprošamo, da če je le možno, padavinske odpadne vode  ne odvajate v javno kanalizacijo, temveč najdete drugo ustrezno tehnično rešitev, ki je v skladu z predpisi.

V decembru 2018 smo uporabnikom, priklopljenim na mešano kanalizacijo poslali dopise z našimi podatki o površinah streh in utrjenih površin, ki smo jih preverili s pomočjo portala Prostorskega Informacijskega Sistema Občin (PISO). V kolikor se z navedeno kvadraturo ne strinjate in jo želite spremeniti, oziroma padavinske vode ponikate, izpolnite Izjavo o odvajanju padavinske odpadne vode, ki bo osnova za zaračunavanje te storitve.

Vzdrževanje in čiščenje kanalizacijskih vodov

Redno čiščenje in vzdrževanje javnega kanalizacijskega omrežja s pripadajočimi objekti v občini Brežice opravlja JP Komunala Brežice d.o.o. Omrežje se pregleduje vsako leto po potrebi, pri čemer se sanirajo manjše poškodbe na sistemu (sanacija jaškov,…), opravi pa se tudi čiščenje in snemanje kanalskih vodov s kamero (snemanje izvajamo sami).
Ker je določen del omrežja starejši in zato potreben obnove, se kanali ne čistijo po planih določenih vnaprej. Kanali se pregledajo s kamero tako pred kot tudi po čiščenju. Posnetki s kamero so shranjeni na sedežu podjetja.

Poplavna varnost

V zadnjih letih smo priča čez dalje pogostejšim krajevnim nalivom. Obstoječi kanali zaradi velikih količin padavinske vode niso sposobni odvesti vse količine padavinske vode. Vzrok temu je naraščanje utrjenih površin in manjšanje zelenih površin. Prav tako obstoječi kanali, ki so bili projektirani pred več desetletji, niso bili dimenzionirani za tako velike količine vode.
Tako voda nima kam ponikati, zato se steka v vodotoke in kanalizacijo, kar povzroči vdor odpadne vode v kleti objektov.
 
Da se zaščitimo pred vdorom kanalizacije v prostore, obstaja nekaj preprostih rešitev:
  • dvig pritličja nekoliko nad nivojem ulice,
  • ločeno odvajanje odpadnih voda iz zgornjih nadstropij,
  • odvajanje odpadne vode iz kletnih prostorov s pomočjo hišne črpalke v kanalizacijo in ne neposredno v kanalizacijo,
  • prevodnost hišnega priključka in interne kanalizacije,
  • zaščita kanala s povratno loputo,
  • pravilna izgradnja samega hišnega priključka. 
Komunala Brežice d.o.o. 2023 - vse pravice pridržane | O piškotkih
Komunalko
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave