OBVESTILO: Uporabnike pitne vode iz Rimske ceste na Čatežu ob Savi obveščamo, da bo v ponedeljek, 4. 12. 2023, med 8.00 in 15.00 uro motena dobava pitne vode zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.
  ZAPRI

ODPADKI

slika 1 hierarhija odpadkov
V enoti zbiranja in prevoza odpadkov so glavna vodila strokovnost, kakovostno opravljene storitve, upoštevanje mnenj, predlogov in želj strank ter njihovo zadovoljstvo, nenehno izboljševanje delovnih procesov ter medsebojno spoštovanje. Pri tem nam je v pomoč ISO-standard, ki nam daje smernice, da učinkoviteje dosegamo zastavljene cilje. 

Proces izvedbe storitev je načrtovan in voden pod kontroliranimi pogoji, saj z zahtevami v tehnično-tehnološki, zakonodajni ali drugi dokumentaciji opredeljujemo principe delovanja in odgovornosti za posamezne aktivnosti.

Pravilna organizacija ravnanja z odpadki je bistvenega pomena pri preprečevanju nepravilnega ravnanja in odlaganja odpadkov. Služba zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov mora zajemati vse sestavine, kot so zbiranje, odvažanje in ločevanje odpadkov, da bi se preprečili stranski učinki pri varstvu okolja, v kolikor se te dejavnosti ne bi izvajale.

Naš cilj je, seveda poleg zadovoljnih uporabnikov, predvsem večanje deleža ločeno zbranih frakcij (nevarnih odpadkov, papirja, plastike,…).

Pri ravnanju z odpadki moramo, v skladu z evropskimi usmeritvami, slediti sledeči hierarhiji ravnanja z odpadki:
 • preprečevanje nastajanja odpadkov – PAZIMO, KAJ KUPUJEMO,
 • priprava odpadkov za ponovno uporabo – ČE JIH SAMI NE POTREBUJEMO VEČ, JIH PRODAMO ALI PODARIMO,
 • recikliranje,
 • druga predelava (npr. energetska predelava),
 • odstranjevanje (npr. sežig in odlaganje).

ZAKAJ LOČUJEMO ODPADKE?

 • Z ločenim zbiranjem zagotovimo, da koristni odpadki končajo v predelovalni industriji  in ne na odlagališču,
 • industriji vračamo surovine za proizvodnjo novih izdelkov,
 • varujemo dragoceni prostor za odlaganje, samo pomislite, kam z vsemi odpadki, ki nastajajo dnevno v gospodinjstvih!
 • ohranjamo naravne vire,
 • varujemo naravo.

ZBIRANJE, OBDELAVA IN ODLAGANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV

Kot izvajalec javne službe ravnanja z odpadki skrbimo za odvoz odpadkov iz 109 naselij na območju občine Brežice. Odvoz odpadkov se izvaja s sedmimi komunalnimi vozili in z enim vozilom s kesonom. Na letni ravni se opravi odvoz mešanih komunalnih odpadkov 17 x, ravno tako 17 x hišni odvoz odpadne embalaže. Odvoz bioloških odpadkov se izvaja 52 x v mestu Brežice, in 37 x v letu v  ostalih naseljih v občini Brežice. Natančen terminski plan odvoza odpadkov je prikazan v Koledarju odvoza odpadkov, ki ga vsako leto pripravimo za naše uporabnike.
Zbrane odpadke je potrebno odpeljati na obdelavo. Z Odlokom o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Brežice (Ur.l.RS, št 104/15), je bila Komunala Brežice z dne 28.12.2015 v 1. točki 1. člena določena za izvajalca obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov.
Zbiranje odpadkov iz gospodinjstev izvajamo:
 • na hišnih prevzemnih mestih, 
 • na Zbirnem centru Boršt,
 • 2 x letno v premični zbiralnici nevarnih odpadkov - v njej zbiramo nevarne odpadke iz gospodinjstev na določenih lokacijah, kamor jih uporabniki prinesejo po naprej objavljenem urniku.
Od junija 2016 se mešani komunalni odpadki odvažajo na obdelavo k podizvajalcu za obdelavo odpadkov. Preostanki komunalnih odpadkov se še naprej odlagajo na regijsko odlagališče CeROD v Leskovcu pri Novem mestu. Glede na način obdelave, ki ga izvaja podizvajalsko  podjetje, bo kot preostanek odpadkov po obdelavi ostalo samo 5% odpadkov, ki se jih bo odložilo na regijskem odlagališču CeROD d.o.o., torej se bo pri obdelavi izločilo kar 95% od vseh zbranih mešanih komunalnih odpadkov.
Komunala Brežice d.o.o. 2023 - vse pravice pridržane | O piškotkih
Komunalko
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave