OBVESTILO: Uporabnike pitne vode iz Brežic, ulice v Trnju ter Bizeljske ceste, obveščamo, da je danes, 9. 6. 2023, do predvidoma 15.00 ure motena dobava pitne vode zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju.
  ZAPRI

Male komunalne čistilne naprave

3
Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda se je konec leta 2015 spremenila zakonodaja, ki ureja področje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na področju, kjer ni kanalizacije:
Vsi objekti, ki se nahajajo na območju, kjer ni javne kanalizacije, in kjer le-ta ni predvidena, morajo najkasneje do 31. 12. 2021 vgraditi malo komunalno čistilno napravo (v nadaljevanju: mKČN).
Ali vaš objekt leži na območju, kjer je gradnja kanalizacije predvidena, oziroma v aglomeraciji, lahko preverite na portalih PISO, oziroma  ATLAS OKOLJA.

V izjemnih primerih, ko čiščenje v mKČN ni dovoljeno oz. zadostno, pa je potrebno vgraditi nepretočno greznico. In sicer v primerih, ko:
 • gre za določene stavbe (stavbe za opravljanje verskih obredov, pokopališka stavba, kulturna dediščina, ki se ne uporablja v druge namene, transformatorska postaja, ipd.)

Vrste mKČN

Mala čistilna naprava je:
 • Rastlinska mKČN, lagunska mKČN, ipd., ki dosega mejne vrednosti KPK<200 mg/l,
 • tipska mKČN, ki glede na izjavo o lastnostih dosega učinek čiščenja najmanj 80%,
 • kot mKČN se lahko uporablja tudi naprava, sestavljena iz enote za mehansko čiščenje po standardu SIST EN 12566-1 (predizdelana pretočna greznica) oziroma SIST EN 12566-4 (na mestu vgradnje sestavljena pretočna greznica) in enote za nadaljnje čiščenje, filtracijo in infiltracijo po standardih: SIST EN 12566-6 (predizdelana enota za čiščenje komunalne odpadne vode), če gre za neposredno odvajanje v vodotok ali posredno v podzemne vode, SIST EN 12566-5 (filtrna naprava za predčiščene hišne odpadne vode), če gre za neposredno odvajanje v vodotok ali SIST EN 12566-2 (sistemi za infiltracijo v tla), če gre za posredno odvajanje v podzemno vodo.

Uporaba obstoječih greznic

Obstoječe greznice se lahko spremenijo v mKČN, a le, če greznica ustrezajo določenim pogojem (navedenim v nadaljevanju) in je nadgrajena z enoto za nadaljnje čiščenje, filtracijo ali infiltracijo, v skladu s standardi (SIST EN 12566-6, SIST EN 12566-5, SIST EN 12566-2).

Greznica mora ustrezati naslednjim pogojem:
 • da se pri dimenzioniranju upošteva dnevna količina komunalne odpadne vode, 150 l/osebo na dan, razen če gre za stavbo za kratkotrajno nastanitev brez restavracije ali drugo gostinsko stavbo za kratkotrajno nastanitev (npr. planinska koča, gorsko zavetišče ali dom ali lovska koča), kjer oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda ni zagotovljena in se upošteva dnevna količina komunalne odpadne vode 30 l/osebo na dan,
 • njena koristna prostornina znaša najmanj 2 m3 na osebo, razen če gre za stavbo za kratkotrajno nastanitev brez restavracije ali drugo gostinsko stavbo za kratkotrajno nastanitev (npr. planinska koča, gorsko zavetišče ali dom ali lovska koča), kjer oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda ni zagotovljena in njena koristna prostornina znaša najmanj 0,5 m3 na osebo, vendar ne manj kot 6 m3,
 • ima tri prekate, pri čemer prostornina prvega prekata dosega približno polovico celotne prostornine pretočne greznice,
 • je izvedena tako, da je preprečeno puščanje ali uhajanje njene vsebine v okolje,
 • je izvedena tako, da je zagotovljeno njeno odzračevanje in
 • je zagotovljeno ravnanje z blatom v skladu z zakonodajo.
Tako sestavljeno mKČN lahko uporabljajo lastnik enostanovanjske ali dvostanovanjske stavbe ali stavbe za kratkotrajno nastanitev brez restavracije ali druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev (planinska koča, gorsko zavetišče, ali dom ali lovska koča),kjer oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda ni zagotovljena. 

Vir: Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/2015)

mKČN ni namenjena zbiranju in čiščenju meteornih voda!

Delovanje mKČN?
V čistilni napravi se izvajajo številni mehanski in biološki procesi, ki se razlikujejo glede na tip čistilne naprave. Bistveni del celotnega procesa opravijo bakterije, katere se hranijo z onesnaženo vodo. Za učinkovito delovanje čistilne naprave je pomembno, da jo uporabljamo v skladu z navodili in priporočili proizvajalca.

Izbira mKČN
Ker je na trgu veliko ponudnikov mKČN, uporabnikom svetujemo, naj bodo pozorni, da je naprava, ki jo želimo vgraditi v celoti v skladu z zahtevanimi standardi. Potrebno je biti pozoren tudi na bodoče stroške vzdrževanja, pogostost praznjenja, servisiranja ter na zagotavljanje rezervnih delov.
Ko uporabnik vgradi ustrezno čistilno napravo, izpolnjuje zakonske obveze in je upravičen do 90% znižanja plačila okoljske dajatve odvajanja odpadnih voda.

Sofinanciranje mKČN
Občina Brežice vsako leto izda javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav. Aktualni javni razpis lahko prevzamete osebno na občini Brežice na Oddelku za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve.

Kaj je potrebno storiti pred vgradnjo mKČN?

Pred vgradnjo mKČN je potrebno pridobiti:
 • soglasje izvajalca javne službe, vlogo najdete na tej povezavi;
 • Mnenje o vplivu vgradnje na vodni režim in stanje voda na Direkciji RS za vode, oziroma vodno soglasje.
Kaj storite po vgradnji mKČN?
 • Najkasneje 15 dni po pričetku obratovanja mKČN pisno obvestite o tem Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o.
 • Izvedete prve meritve po cca. treh mesecih njenega obratovanja. Seznam pooblaščenih izvajalcev najdete na tej povezavi.
 • Na Komunali Brežice d.o.o. z  zapisnikom o priključitvi na mKČN opravite vpis v register (obvezne priloge: pozitivna ocena prvih meritev, navodila za vzdrževanje in izjava o lastnostih, vodno soglasje). Po prijavi mKČN prejmete Poročilo o prvih meritvah.
 • od Občine Brežice pridobljeno vlogo za pridobitev subvencije izpolnite in jo z vsemi potrebnimi prilogami pošljete ali oddate na Občini.
 • Naslednje koledarsko leto po izvedbi prvih meritev (in nato vsaka tri leta)  operativni delavec Komunale na terenu opravi pregled MKČN. O terminu pregleda vas obvestimo preko telefona.
Kako se opravljajo prve meritve?
 
Obvezna priloga ob prijavi male komunalne čistilne naprave (v nadaljevanju mKČN) je pozitivni analizni izvid prvih meritev. Prve meritve se opravijo po 3-9 mesecih po zagonu mKČN. V kolikor so prve meritve neustrezne, je potrebno le-te ponoviti.
Končni analizni izvid mora upravljavec dostaviti izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenje komunalne in odpadne vode v roku 30 dni po opravljenih meritvah.
 
Kriteriji za pozitivne prve meritve za mKČN manjšo od 50 PE po Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15)
 
Osnovna parametra pri prvih meritvah za  mKČN manjšo od 50 PE sta KPK in BPK5. V kolikor se mKČN vgrajuje na območju aglomeracije s skupno obremenitvijo enako ali večjo od  2000 PE, je potrebno spremljati še parametre neraztopljene snovi, amonij in celotni dušik. V kolikor je iztok iz mKČN izpeljan na občutljivo območje, je potrebno spremljati in upoštevati še fosfor in dušik.
Podatek o velikosti aglomeracij in občutljivih območjih najdete na portalih PISO, oziroma ATLAS OKOLJA.

Kaj vam nudi Komunala Brežice d.o.o.
 • izvajamo popolno podporo občanom pri vseh zadevah, ki se nanašajo na vgradnjo in vzdrževanje mKČN,
 • svetujemo pri izbiri mKČN,
 • izvedemo ogled lokacije in izdelamo projekt vgradnje,
 • izvedemo vgradnjo in zagon,
 • izvajamo praznjenje in servis,
 • svetujemo pri pridobivanju subvencij.
Informacije glede vgradnje in delovanja mKČN:
 • e-pošta: info@komunala-brezice.si,
 • kontakt: 07 62 09 276, 07 62 09 255
Informacije in naročilo praznjenja in za odvoz blata:
 • e-pošta: info@komunala-brezice.si,
 • kontakt: 07 62 09 263
12456
Komunala Brežice d.o.o. 2023 - vse pravice pridržane | O piškotkih
Komunalko
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave