Navodila za podajanje vlog

Pridobitev PROJEKTNIH POGOJEV

Če nameravana gradnja leži na območju, ki je s posebnimi predpisi ali z Zakonom o graditvi objektov opredeljeno kot varovalni pas gospodarske javne infrastrukture, se lahko pred začetkom izdelovanja projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobi projektne pogoje.

Zahtevi za izdajo projektnih pogojev mora biti priloženo:

 • idejna zasnova ali projekt, ki je obdelan na višji ravni in mora vsebovati:
  • opis posega
  • situacijo z vrisanim objektom in predvidenimi priključki
  • podatke o komunalni opremljenosti zemljišča
 • pooblastilo investitorja (v kolikor vlagatelj ni investitor).

Pridobitev SOGLASJA K PROJEKTU ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA

Če nameravana gradnja leži na območju, ki je s posebnimi predpisi ali z Zakonom o graditvi objektov opredeljeno kot varovalni pas gospodarske javne infrastrukture, je treba k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobiti soglasje.

Soglasje k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja se izda na podlagi vloge, kateri se priloži idejna zasnova ali idejni projekt, ki je obdelan na višji ravni in mora vsebovati:

 • podatke o projektu in udeležencih pri graditvi (naslovna stran s ključnimi podatki o projektu in udeležencih pri graditvi, kazalo vsebine vodilne mape, kazalo vsebine projekta, splošni podatki o objektu in soglasjih ter podatki o izdelovalcih projekta);
 • lokacijske podatke: opise in grafični prikazi, s katerimi se prikazujejo podatki, ki se nanašajo na zemljiško parcelo, lego objekta na zemljišču, njegovo velikost, namembnost, oblikovanje, odmike, dostopi in intervencijske površine, vplive nameravane gradnje na okolje, če je to zahtevano, ter priključke na komunalno in drugo infrastrukturo;
 • načrt arhitekture;
 • prikaz priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo s shemo predvidenega poteka vodovodnega in kanalizacijskega priključka od mesta priključitve na obstoječo infrastrukturo do objekta z navedbo potrebne dimenzije oziroma kapacitete priključka;
 • pooblastilo investitorja (v kolikor vlagatelj ni investitor).

Pridobitev SOGLASJA ZA GRADNJO V VAROVALNIH PASOVIH

Varovalni pas gospodarske javne infrastrukture (javni vodovod, javna kanalizacija) znaša 3,0 m, merjeno od osi voda, skladno z Zakonom o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15). Za vse posege v varovalni pas si je investitor dolžan pridobiti soglasje.

Vlogi za izdajo soglasja je potrebno obvezno priložiti:

 • načrt zemljiških parcel, z definiranimi varovalnimi pasovi obstoječih javnih vodovodnih in kanalizacijskih cevovodov;
 • situacijo objekta oz. prikaz posega v varovalnem pasu v merilu 1:1000 ali 1:500 z vrisano traso poteka javnega vodovoda in javne kanalizacije;
 • prečni prerez s prikazom odmikov križanja ostale gospodarske javne infrastrukture od vodovoda in kanalizacije (velja za gradnjo ostale gospodarske javne infrastrukture). 

Pridobitev SOGLASJA ZA PRIKLJUČITEV

Soglasje za priključitev so pogoji upravljavca gospodarske javne infrastrukture, s katerimi se določi lokacija priključka in tehnični pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da bo mogoča priključitev objekta na to infrastrukturo in da bo zagotovljeno njeno nemoteno obratovanje (2. člen ZGO).

VODOVOD

NOVI OBJEKTI

Soglasje za priključitev novega objekta na javni vodovod se izda na podlagi vloge, kateri se priloži idejna zasnova ali idejni projekt, ki mora vsebovati:

 • podatke o projektu in udeležencih pri graditvi (naslovna stran s ključnimi podatki o projektu in udeležencih pri graditvi, kazalo vsebine vodilne mape, kazalo vsebine projekta, splošni podatki o objektu in soglasjih ter podatki o izdelovalcih projekta);
 • lokacijske podatke: opise in grafični prikazi, s katerimi se prikazujejo podatki, ki se nanašajo na zemljiško parcelo, lego objekta na zemljišču, njegovo velikost, namembnost, oblikovanje, odmike, dostopi in intervencijske površine, vplive nameravane gradnje na okolje, če je to zahtevano, ter priključke na komunalno in drugo infrastrukturo;
 • načrt arhitekture;
 • prikaz priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo s shemo predvidenega poteka vodovodnega priključka od mesta priključitve na obstoječo infrastrukturo do objekta z navedbo potrebne dimenzije oziroma kapacitete priključka;
 • pooblastilo investitorja (v kolikor vlagatelj ni investitor).

OBSTOJEČI OBJEKTI

Soglasje za priključitev obstoječega objekta na javni vodovod se izda na podlagi vloge na obrazcu VLOGA VODOVOD/KANALIZACIJA, ki se lahko pridobi na spletni strani ali na sedežu izvajalca javne službe.  Vlogi je potrebno obvezno priložiti:

 • pravnomočno gradbeno dovoljenje ali druga dokazila o legalnosti gradnje objekta (npr. Potrdilo o obstoju gradbenega dovoljena za objekte grajene pred letom 1967);
 • situacijo objekta v merilu 1:1000 ali 1:500 z vrisano predvideno traso poteka vodovodnega priključka;
 • soglasje za prekop javnih površin, preko katerih bo potekal vodovodni priključek;
 • pogodbo o služnosti ali soglasje lastnikov parcel, po katerih bo potekal vodovodni priključek oziroma sodno odločitev, ki nadomesti soglasje;
 • dokazilo, da ima objekt zagotovljeno urejeno odvodnjavanje odpadnih voda oz. izjavo uporabnika, da je način odvajanja odpadnih voda v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode.

KANALIZACIJA

NOVI OBJEKTI

Soglasje za priključitev novega objekt na javno kanalizacijo se izda na podlagi vloge, kateri se priloži idejna zasnova ali idejni projekt, ki mora vsebovati:

 • podatke o projektu in udeležencih pri graditvi (naslovna stran s ključnimi podatki o projektu in udeležencih pri graditvi, kazalo vsebine vodilne mape, kazalo vsebine projekta, splošni podatki o objektu in soglasjih ter podatki o izdelovalcih projekta);
 • lokacijske podatke: opise in grafični prikazi, s katerimi se prikazujejo podatki, ki se nanašajo na zemljiško parcelo, lego objekta na zemljišču, njegovo velikost, namembnost, oblikovanje, odmike, dostopi in intervencijske površine, vplive nameravane gradnje na okolje, če je to zahtevano, ter priključke na komunalno in drugo infrastrukturo;
 • načrt arhitekture;
 • prikaz priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo s shemo predvidenega poteka kanalizacijskega priključka od mesta priključitve na obstoječo infrastrukturo do objekta z navedbo potrebne dimenzije oziroma kapacitete priključka;
 • pooblastilo investitorja (v kolikor vlagatelj ni investitor).

OBSTOJEČI OBJEKTI

Soglasje za priključitev obstoječega objekta na javno kanalizacijo se izda hkrati s pogodbo za priključitev na javno kanalizacijo, ki velja kot soglasje za priključitev na javno kanalizacijo.

MALA KOMUNALNA ČISTILNA NAPRAVA

Soglasje za priključitev objekta na malo komunalno čistilno napravo se izda v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja. Soglasje se izda na podlagi vloge za izdajo soglasja za priključitev objekta na malo komunalno čistilno napravo na obrazcu Vloga za izdajo SOGLASJA za priključitev na malo komunalno čistilno napravo, ki se lahko pridobi na sedežu ali na spletni strani izvajalca javne službe. Vlogi je potrebno obvezno priložiti:

 • kopijo naslovne strani projekta;
 • kopijo strani odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda;
 • situacijo objekta (M 1:500 ali M 1:1000) z vrisano lokacijo mKČN;
 • POOBLASTILO investitorja projektantu, da v njegovem imenu poda vlogo in pridobi soglasje v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja;
 • SOGLASJE Agencije Republike Slovenije za vode, v kolikor gre za gradnjo male komunalne čistilne naprave na vodovarstvenem območju.

Sklenitev POGODBE ZA PRIKLJUČITEV

VODOVOD

NOVI OBJEKTI

Pogodba za priključitev novega objekta na javni vodovod se sklene na podlagi vloge na obrazcu VLOGA VODOVOD/KANALIZACIJA, ki se lahko pridobi na sedežu ali na spletni strani izvajalca javne službe. Vlogi je potrebno obvezno priložiti:

 • pravnomočno gradbeno dovoljenje;
 • projekt PZI (če obstaja).

OBSTOJEČI OBJEKTI

Pogodba za priključitev obstoječega objekta na javni vodovod se sklene na podlagi vloge na obrazcu VLOGA VODOVOD/KANALIZACIJA, ki se lahko pridobi na sedežu ali na spletni strani izvajalca javne službe. Vlogi je potrebno obvezno priložiti:

 • odločbo o odmeri komunalnega prispevka;
 • potrdilo o plačilu komunalnega prispevka;
 • dokazilo, da ima objekt zagotovljeno urejeno odvodnjavanje odpadnih voda oz. izjavo uporabnika, da je način odvajanja odpadnih voda v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode (pri vlogi za vodovod, če ni predhodno že izdanega soglasja za priključitev).

ZAČASNI VODOVODNI PRIKLJUČEK(za gradbišče, javno prireditev ali začasni objekt)

Pogodba za začasni vodovodni priključek se sklene na podlagi vloge na obrazcu VLOGA VODOVOD/KANALIZACIJA, ki se lahko pridobi na sedežu ali na spletni strani izvajalca javne službe. Vlogi je potrebno obvezno priložiti:

 • pravnomočno gradbeno dovoljenje ali ustrezno upravno dovoljenje za začasni priključek na gradbišču;
 • prijavo prireditve ali podoben dokument, ki potrjuje začasno potrebo po priključitvi na javni vodovod (uporaba vode za izvedbo javnih prireditev, za namen športne ali turistične dejavnosti, za potujoče zabavne skupine, cirkuse, zabavišča in podobne namene);
 • dokazilo o pravici razpolagati z zemljiščem oziroma objektom;
 • situacijo objekta v merilu 1:1000 ali 1:500;
 • projekt predvidene priključitve na javno omrežje;
 • soglasje za prekop javnih površin, preko katerih bo potekal vodovodni priključek;
 • opis dejavnosti z navedbo o predvideni porabi vode (za gospodarske družbe, samostojne podjetnike oziroma podjetja),
 • pogodbo o služnosti ali soglasje lastnikov parcel, po katerih bo potekal vodovodni priključek oziroma sodno odločitev, ki nadomesti soglasje.

KANALIZACIJA

NOVI OBJEKTI

Pogodba za priključitev novega objekta na javno kanalizacijo se sklene na podlagi vloge na obrazcu VLOGA VODOVOD/KANALIZACIJA, ki se lahko pridobi na sedežu ali na spletni strani izvajalca javne službe. Vlogi je potrebno obvezno priložiti:

 • pravnomočno gradbeno dovoljenje;
 • projekt PZI (če obstaja).

OBSTOJEČI OBJEKTI

Pogodba za priključitev obstoječega objekta na javno kanalizacijo velja kot soglasje za priključitev na javno kanalizacijo in se sklene na podlagi vloge na obrazcu VLOGA VODOVOD/KANALIZACIJA, ki se lahko pridobi na sedežu ali na spletni strani izvajalca javne službe. Vlogi je potrebno obvezno priložiti:

 • odločbo o odmeri komunalnega prispevka;
 • potrdilo o plačilu komunalnega prispevka.
Komunala Brežice d.o.o. 2018 - vse pravice pridržane | O piškotkih