Navodila za podajanje vlog

Pridobitev MNENJA ZA PRIKLJUČITEV OBSTOJEČEGA OBJEKTA

Mnenje za priključitev so pogoji upravljavca gospodarske javne infrastrukture, s katerimi se določi lokacija priključka in tehnični pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da bo mogoča priključitev objekta na to infrastrukturo in da bo zagotovljeno njeno nemoteno obratovanje.

Mnenje za priključitev obstoječega objekta na gospodarsko javno infrastrukturo se izda na podlagi vloge na obrazcu Vloga za izdajo MNENJA/POGODBE ZA PRIKLJUČITEV (OB 9.3-1_VLOGA vodovod/kanalizacija), ki se lahko pridobi na spletni strani ali na sedežu izvajalca javne službe. 

Vlogi je potrebno obvezno priložiti:

 • gradbeno dovoljenje ali druga dokazila o legalnosti gradnje objekta (uporabno dovoljenje, odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po ZGO-1, dovoljenje za objekt daljšega obstoja, dovoljenje za legalizacijo);
 • situacijo objekta v merilu 1:500 ali 1:1000 z vrisano traso predvidenega vodovodnega priključka;
 • soglasje za prekop javnih površin, preko katerih bo potekal vodovodni priključek;
 • pogodbo o služnosti ali soglasje lastnikov parcel, po katerih bo potekal vodovodni priključek oziroma sodno odločitev, ki nadomesti soglasje;
 • izjavo lastnika, da bo imel objekt ob priključitvi na javno vodovodno omrežje zagotovljeno urejeno odvodnjavanje odpadnih voda (v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode).

MALA KOMUNALNA ČISTILNA NAPRAVA

Mnenje za priključitev objekta na malo komunalno čistilno napravo se izda v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja. Mnenje se izda na podlagi vloge za izdajo mnenja za priključitev objekta na malo komunalno čistilno napravo na obrazcu Vloga za izdajo mnenja k projektni dokumentaciji za priključitev na malo komunalno čistilno napravo, ki se lahko pridobi na sedežu ali na spletni strani izvajalca javne službe.

Vlogi je potrebno obvezno priložiti:

 • kopijo naslovne strani projekta;
 • kopijo strani odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda;
 • situacijo objekta M 1:500 ali M 1:1000 z vrisano lokacijo mKČN;
 • POOBLASTILO investitorja projektantu, da v njegovem imenu poda vlogo in pridobi mnenje v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja;
 • SOGLASJE Agencije Republike Slovenije za vode, v kolikor gre za gradnjo male komunalne čistilne naprave na vodovarstvenem območju.

Sklenitev POGODBE ZA PRIKLJUČITEV

VODOVOD

NOVI OBJEKTI

Pogodba za priključitev novega objekta na javni vodovod se sklene na podlagi vloge na obrazcu Vloga za izdajo MNENJA/POGODBE ZA PRIKLJUČITEV (OB 9.3-1_VLOGA vodovod/kanalizacija), ki se lahko pridobi na sedežu ali na spletni strani izvajalca javne službe.

Vlogi je potrebno obvezno priložiti:

 • pravnomočno gradbeno dovoljenje,
 • projekt PZI.

OBSTOJEČI OBJEKTI

Pogodba za priključitev obstoječega objekta na javni vodovod se sklene na podlagi vloge na obrazcu Vloga za izdajo MNENJA/POGODBE ZA PRIKLJUČITEV (OB 9.3-1 VLOGA vodovod/kanalizacija) , ki se lahko pridobi na sedežu ali na spletni strani izvajalca javne službe.

Vlogi je potrebno obvezno priložiti:

 • odločbo o odmeri komunalnega prispevka;
 • potrdilo o plačilu komunalnega prispevka;
 • izjavo lastnika, da imel objekt ob priključitvi na javno vodovodno omrežje zagotovljeno urejeno odvodnjavanje odpadnih voda (v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode, pri vlogi za vodovod, če ni predhodno že izdanega mnenja za priključitev).

ZAČASNI VODOVODNI PRIKLJUČEK (za gradbišče, javno prireditev ali začasni objekt)

Pogodba za začasni vodovodni priključek se sklene na podlagi vloge na obrazcu Vloga za izdajo MNENJA/POGODBE ZA PRIKLJUČITEV (OB 9.3-1 VLOGA vodovod/kanalizacija), ki se lahko pridobi na sedežu ali na spletni strani izvajalca javne službe.

Vlogi je potrebno obvezno priložiti:

 • pravnomočno gradbeno dovoljenje ali ustrezno upravno dovoljenje za začasni priključek na gradbišču;
 • prijavo prireditve ali podoben dokument, ki potrjuje začasno potrebo po priključitvi na javni vodovod (uporaba vode za izvedbo javnih prireditev, za namen športne ali turistične dejavnosti, za potujoče zabavne skupine, cirkuse, zabavišča in podobne namene);
 • dokazilo o pravici razpolagati z zemljiščem oziroma objektom;
 • situacijo objekta v merilu 1:500 ali 1:1000;
 • projekt predvidene priključitve na javno omrežje;
 • soglasje za prekop javnih površin, preko katerih bo potekal vodovodni priključek;
 • opis dejavnosti z navedbo o predvideni porabi vode (za gospodarske družbe, samostojne podjetnike oziroma podjetja),
 • pogodbo o služnosti ali soglasje lastnikov parcel, po katerih bo potekal vodovodni priključek oziroma sodno odločitev, ki nadomesti soglasje.

KANALIZACIJA

NOVI OBJEKTI

Pogodba za priključitev novega objekta na javno kanalizacijo se sklene na podlagi vloge na obrazcu Vloga za izdajo MNENJA/POGODBE ZA PRIKLJUČITEV (OB 9.3-1_VLOGA vodovod/kanalizacija), ki se lahko pridobi na sedežu ali na spletni strani izvajalca javne službe. Vlogi je potrebno obvezno priložiti:

 • pravnomočno gradbeno dovoljenje,
 • projekt PZI.

OBSTOJEČI OBJEKTI

Pogodba za priključitev obstoječega objekta na javno kanalizacijo se sklene na podlagi vloge na obrazcu Vloga za izdajo MNENJA/POGODBE ZA PRIKLJUČITEV (OB 9.3-1_VLOGA vodovod/kanalizacija), ki se lahko pridobi na sedežu ali na spletni strani izvajalca javne službe. Vlogi je potrebno obvezno priložiti:

 • odločbo o odmeri komunalnega prispevka;
 • potrdilo o plačilu komunalnega prispevka.
Komunala Brežice d.o.o. 2023 - vse pravice pridržane | O piškotkih
Komunalko
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave