OBVESTILO: Uporabnike pitne vode iz Malega Obreža obveščamo, da bo v torek - 29. 11. 2022, med 7.30 do predvidoma 14.00 ure občasno motena dobava pitne vode zaradi prevezav na vodovodnem omrežju.

  ZAPRI

Priključitev objekta

Proces sklenitve pogodbe za priključitev

Izvajalec javne službe sklepa pogodbe za priključitev na podlagi prejetih vlog na obrazcu Vloga za izdajo MNENJA/POGODBE ZA PRIKLJUČITEV (OB 8.5-30_VLOGA vodovod/kanalizacija) in predpisane dokumentacije, ki jo morajo vložniki priložiti vlogi za izdajo pogodbe za priključitev objekta na gospodarsko javno infrastrukturo.

ODLOČBO o odmeri komunalnega prispevka uporabnik pridobi na OBČINI BREŽICE, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, na ODDELKU ZA PROSTOR.

Pogodba za priključitev se lahko sklene po tem, ko so s strani uporabnika poravnane vse obveznosti do lastnika gospodarske javne infrastrukture (plačilo komunalnega prispevka po ODLOČBI o odmeri komunalnega prispevka, v kolikor je bil zaračunan) in vse obveznosti do izvajalca javne službe – upravljavca.

Izvajalec javne službe – upravljavec na podlagi vloge pripravi pogodbo za priključitev v dveh izvodih in jo pošlje uporabniku v podpis. Po prejemu vrnjene in s strani uporabnika podpisane pogodbe, pogodbo za priključitev podpiše še predstavnik upravljavca ter uporabniku pošlje en izvod pogodbe, na podlagi katere se lahko pristopi k priključitvi objekta na javni vod.

Proces izvedbe priključitve

  • K izgradnji (hišnega) priključka in priključitvi na javni vod se lahko pristopi po sklenitvi pogodbe za priključitev (obojestranski podpis).
  • Priključitev se lahko opravi šele po tem, ko so s strani uporabnika poravnane vse obveznosti do izvajalca javne službe – upravljavca.
  • Priključitev objekta na javni vodovod in/ali javno kanalizacijo je dovoljena ob izpolnitvi pogojev iz mnenja za priključitev oz. določil pogodbe za priključitev.
  • Pogoj za priključitev na javni vodovod je rešeno odvodnjavanje odpadnih voda iz objekta.
  • Uporabnik mora najmanj tri delovne dni pred izvedbo priključka obvestiti izvajalca javne službe, da lahko le-ta zagotovi nadzor nad izvedbo in pripravi zapisnik o prevzemu novega priključka v upravljanje na obrazcu OB 8.5‑48_ZAPISNIK O PREVZEMU NOVEGA VODOVODNEGA PRIKLJUČKA V UPRAVLJANJE in/ali OB 8.5‑49_ZAPISNIK O PREGLEDU NOVEGA KANALIZACIJSKEGA PRIKLJUČKA.
  • Skladno z veljavno zakonodajo s področja evidentiranja gospodarske javne infrastrukture je lastnik stavbe oz. priključka stavbe na javni vodovod (uporabnik) dolžan poskrbeti za izmero in evidentiranje priključka (geodetska izmera trase priključka stavbe pri odprtem jarku in izdelava geodetskega načrta). Podatke o spremembah oz. novem stanju (podatke izmere in evidentiranja priključka) je dolžan uporabnik v 15. dneh po priključitvi (vgraditvi vodomera) posredovati upravljavcu, ki na stroške uporabnika opravi vnos v kataster GJI.
  • Pri prevzetih vodovodnih sistemih v upravljanje se za obstoječe priključke pri priključitvi na javno vodovodno omrežje izpolni predhodno pripravljeni zapisnik OB 8.5-79_ZAPISNIK O PREVZEMU OBSTOJEČEGA VODOVODNEGA PRIKLJUČKA V UPRAVLJANJE, ki ga mora ob priključitvi obvezno podpisati uporabnik. Uporabnik je dolžan ob priključitvi priložiti potrdilo o plačilu morebitno odmerjenega komunalnega prispevka.
  • Izvajalec javne službe – upravljavec – po priključitvi objekta na javni cevovod na podlagi zapisnika o prevzemu novega vodovodnega priključka v upravljanje in/ali zapisnika o pregledu novega kanalizacijskega priključka vpiše uporabnika v evidenco uporabnikov (pri prevzetih sistemih v upravljanje vpiše uporabnika na podlagi izpolnjenega in podpisanega zapisnika o prevzemu obstoječega vodovodnega priključka v upravljanje ali zapisnika o pregledu obstoječega kanalizacijskega priključka).
Komunala Brežice d.o.o. 2022 - vse pravice pridržane | O piškotkih
Komunalko
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave