OBVESTILO: Uporabnike naselja Loče obveščamo, da bodo možne krajše prekinitve dobave pitne vode zaradi del na vodovodnem omrežju do predvidoma srede, 3. 6. 2020.
JAVNO NAROČILO: »Odprava okvar na javni infrastrukturi, izvedba in popravilo komunalnih priključkov in gradnja komunalne infrastrukture v letih 2020 in 2021« Rok za sprejem ponudb se podaljša do 28. 5. 2020 do 12:00 ure.


Vsa obvestila, vezana na delovanje Komunale Brežice, v času epidemije korona virusa najdete tukaj. ZAPRI

Družbena odgovornost

Družbena odgovornost je ena izmed glavnih vrednot podjetja Komunala Brežice. Kot podjetje se zavedamo naše odgovornosti do družbe za svoja dejanja, in sicer na vseh področjih našega delovanja: v odnosu do okolja, do svojih uporabnikov, svojih zaposlenih, do lastnikov in poslovnih partnerjev ter pri izvajanju naših storitev. Družbena odgovornost ne pomeni samo biti odgovoren do narave, ločevati odpadke in ustvarjati čim manj odpadnih snovi. Pomeni in zajema mnogo več faktorjev. Družbeno odgovorno podjetje je v prvi vrsti odgovorno do ljudi – do svojih zaposlenih, odjemalcev storitev, poslovnih partnerjev, lastnikov, odgovorno je do okolja, spoštuje dobre poslovne prakse in pošteno konkurenco ter je odgovorno do kvalitete ponujenih in opravljenih storitev.

Uspeh podjetja in njegovi rezultati so v veliki meri odvisni od znanja in usposobljenosti zaposlenih, kar terja nenehno izpopolnjevanje ter razvoj znanja in kompetentnosti na številnih področjih. Zato zaposlene motiviramo, mentoriramo in spodbujamo k inovativnemu razmišljanju ter ambicioznemu delu. Vzpostavljen imamo sistem prenosa znanj v podjetju, sistem mentorstva, pridobili pa smo tudi certifikat Učeča se organizacija s strani LifeLearningAcademie.

Na Komunali Brežice delajo srčni in zadovoljni zaposleni, ki zelo prispevajo k dodani vrednosti podjetja. Dokaz so nekateri projekti, katere so samoiniciativno izvedli naši zaposleni – Pometač na Zbirno reciklažnem centru Boršt (za enostavnejše in učinkovitejše čiščenje tlakovanih površin), sajenje rož na ZRC Boršt, postavljanje drogov za zastave na ZRC Boršt, popravilo kombija in postavitev novoletne smrečice in jaslic iz recikliranega materiala.

Smo varuhi narave in okolja

V podjetju se zavedamo ranljivosti okolja in minljivosti naravnih dragocenosti, zato spodbujamo zaposlene, poslovne partnerje, občane in naše najmlajše k smotrni porabi naravnih virov in zanesljivemu ločevanju odpadkov.

V ta namen izvajamo preko 30 projektov za ozaveščanje na leto. Večji med njimi so:
 • Projekt »ZDRAVO – BOLJ ZDRAVO – VODA IZ PIPE«, katerega namen je seznaniti splošno javnost o pomenu pitja vode iz pipe. Glavni cilj projekta je ozavestiti ljudi o pomenu pitja vode iz pipe, in sicer o tem, da je voda iz pipe bolj zdrava, cenejša in da s tem, ko pijemo vodo iz pipe, skrbimo za manj odpadne plastike, s čimer skrbimo tudi za okolje. S projektom smo prisotni v podjetjih in organizacijah v občini Brežice, ki so se vključile v projekt ter si pridobile potrdilo okoljsko ozaveščenega podjetja in pravico do uporabe logotipa projekta. V vzgojno-izobraževalnih institucijah pa bomo mlade izobrazili v odgovorne varuhe narave.
 • Projekt brezplačne menjave uporabnih stvari »Prinesi – odnesi« , kjer lahko občani na brežiško tržnico vsako soboto v dopoldanskem času prinesejo rabljene, vendar še uporabne stvari, odnesejo pa tisto, kar potrebujejo. Do sedaj smo predali že čez 14.000 kosovuporabnih stvari, med drugim pralni stroj, kolesa, kasetofon, pečico, gramofon, postelje, otroške igrače, knjige, oblačila in s tem osrečili marsikoga, ki je našel kakšno uporabno stvar zase, svojega otroka in svoje najbližje. S tem smo privarčevali tudi pri odlaganju kosovnih odpadkov, ki bi ga sicer morali odložiti.
 • Projekt za manj zavržene hrane »Hrana sodi na krožnik, ne v smeti!«, katerega cilj je zmanjšati in preprečiti nastajanje zavržene in odpadne hrane v občini Brežice tako v gospodinjstvih kot tudi v vzgojno-izobraževalnih institucijah in gostinskih obratih.
 • Projekt »Plastična vrečka si ne zasluži všečka«, katerega namen je opozoriti širšo javnost glede naraščajočih količin odvrženih plastičnih vrečk in z ozaveščanjem o alternativnih rešitvah zmanjšati njihovo uporabo ter s tem prispevati k zmanjšanju onesnaževanja okolja.
 • Aktivnosti za oživitev dogajanja na tržnici v Brežicah
  V letu 2017 načrtujemo z aktivnostmi za oživitev tržnice nadaljevati ter s tem ozaveščati o pomenu tržnice, samooskrbe in pomembnosti poznavanja izvora hrane, ki jo uživamo in povečati prodajo lokalnih pridelkov.
 • Ekološki projekt »Ohranimo čisto okolje«
  Projekt Ohranimo čisto okolje izvajamo že tretje šolsko leto. Poudarek je na ozaveščanju otrok in mladine. Otroci se na delavnicah in predavanjih seznanjajo z različnimi vrstami odpadkov in njihovo potjo od nastanka do odpada, o pomenu kompostiranja, vode iz pipe, zavržene hrane in ponovne uporabe stvari. V šolskem letu 2016/2017 smo do sedaj v sklopu projekta že izvedli vrsto aktivnosti, v katerih je sodelovalo skupaj že kar 791 otrok.
Naše podjetje si prizadeva za izgradnjo dobrih medsebojnih odnosov z uporabniki, s ciljem zadovoljnega uporabnika. Z raznimi aktivnostmi ozaveščanja uporabnikov in novim načinom odvoza odpadne embalaže od doma smo v samo treh letih dosegli zavidljive rezultate, in sicer:
 • 79 % večja količina zbrane odpadne embalaže,
 • za 36,18 % več ločeno zbranih odpadkov,
 • za 786 % več zbranih bio-razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenih vrtnih odpadkov,
 • za 46 % manj mešanih komunalnih odpadkov za obdelavo pred odlaganjem,
 • za 68,5 % manj odloženih odpadkov.
Z javnostjo smo vzpostavili trajno, verodostojno in zanesljivo komunikacijo, in sicer širšo javnost informiramo preko spletne strani www.komunala-brezice.si, hrbtne strani položnic, brošur in zgibank, medijev, z izvedbo predavanj, prireditev, predstavitve na sejmih in s predstavitvijo aktivnosti in podjetja na novinarskih konferencah.
 • Glasilo Komunalko
Na področju informiranja in ozaveščanja uporabnikov smo najbolj ponosni na naše glasilo Komunalko, ki ga prejme vsako gospodinjstvo v občini Brežice. Stroške posamezne številke pokrivamo tudi s trženjem oglasnega prostora v glasilu. V letu 2014 sta izšli dve številki, prav tako v letu 2015, v letu 2016 pa je izšla ena številka glasila.
 • Aktivnosti za pravilno ločevanje odpadkov
Za lažje in pravilno ločevanje odpadkov smo izdali knjižico ABC odpadkov. Z izvajanjem nadzora nad odloženimi odpadki uporabnike učimo ločevanja odpadkov, zagotavljamo brezplačne vreče za biološke zabojnike inrumene vreče za odpadno embalažo, ki jo odpeljemo od doma, enkrat letno poskrbimo za brezplačni odvoz kosovnega odpada, v mesecu decembru pa na vsa gospodinjstva v občini pošljemo Koledar odvoza odpadkov.

Do lastnikov in poslovnih partnerjev se strogo držimo etičnih in moralnih načel

Kot podjetje v 100 % lasti Občine Brežice skrbimo za gospodarno in transparentno poslovanje ter zadovoljstvo uporabnika z našimi opravljenimi storitvami.

Podjetje od prvega leta opravljanja dejavnosti posluje pozitivno. Vsa leta smo poslovali samostojno in povsem neodvisno od sredstev občinskega proračuna, kar je za transparentno poslovanje ključnega pomena. Kvaliteto izvajanja storitev zagotavljamo z upoštevanjem določil mednarodnega certifikata kakovosti ISO 9001, ki smo ga pridobili v letu 2014.

V podjetju Komunala Brežice se zavedamo, da si naši uporabniki želijo zanesljivega izvajalca gospodarskih javnih služb v občini Brežice, ki izvaja svoje storitve kakovostno in ravna z občinskim premoženjem gospodarno in odgovorno.

Našim dobaviteljem smo zanesljiv partner, ki vedno pravočasno poravnava svoje obveznosti. Pri nabavi skrbimo za okolju prijazne in obstojne izdelke in materiale.

Etično poslovanje pa zahtevamo tudi od naših poslovnih partnerjev, sicer z njimi ne sodelujemo. V primerih, da pride do ponudbe podkupnine, sodelovanje s poslovnim partnerjem takoj prekinemo.

Zaposleni se zavedamo, da mora vsako podjetje komunicirati z okoljem, v katerega je postavljeno. Delovati mora v korist okolja in upoštevati javnost, zato bomo ohranjali trajno, verodostojno in zanesljivo komunikacijo z različnimi javnostmi, ki so povezane z našim podjetjem in vplivajo nanj.

Komuniciranje poteka po že ustaljenih komunikacijskih kanalih. Za obveščanje in posredovanje naših obvestil bomo uporabljali predvsem:
 • spletno stran www.komunala-brezice.si,
 • zadnjo stran položnic,
 • glasilo Komunalko,
 • brošure in zgibanke,
 • koledar odvoza odpadkov za leto 2015,
 • obvestilo o kakovosti pitne vode v občini Brežice v letu 2014,
 • medije (lokalne tiskane izdaje, radijske in televizijske postaje),
 • oglasne deske (na tržnici in na ostalih oglasnih mestih),
 • z izvedbo predavanj, delavnic, krožkov, ekoloških projektov, itd…
Komunala Brežice prejemnica nagrade Press in priznanja Horus 2016 – Slovenska nagrada za družbeno odgovornost

Komunala Brežice je v petek 9. decembra v Mariboru prejela nagrado HORUS 2016 – slovenska nagrada za družbeno odgovornost, ki ga podeljujejo Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, Javna agencija SPIRIT Slovenija in PRSS – Slovenskega društva za odnose z javnostmi. Nagrada se podeljuje pod pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja, tokrat že osmič zapored.

Komunala Brežice, ki posluje šele peto leto, je v slovenskem merilu dosegla izjemno tretje mesto med majhnimi podjetji po merilu družbeno odgovornega poslovanja, kar je glede na kratek čas poslovanja res izjemen dosežek.

Družbena odgovornost je ena izmed glavnih vrednot našega podjetja. Odgovornosti do družbe za svoja dejanja se v podjetju zavedamo na vseh področjih delovanja: v odnosu do okolja, svojih uporabnikov, svojih zaposlenih, lastnikov in poslovnih partnerjev ter pri izvajanju svojih storitev.

V podjetju se strogo držimo etičnih in moralnih načel pri odnosu do svojih zaposlenih, uporabnikov, poslovnih partnerjev in do širšega okolja, kar je prepoznala tudi strokovna komisija, ki nas je ocenjevala.

Zavedamo se, da poslovna uspešnost podjetja temelji na motiviranih, lojalnih in zadovoljnih zaposlenih, zato veliko delamo na motivaciji zaposlenih, njihovem osebnem razvoju in izobraževanju.

Izkazana skrb vodstva do vseh zaposlenih se odraža na različnih nivojih. Dokaz so nekateri projekti, katere so samoiniciativno izvedli naši zaposleni, požrtvovalno delo v času begunske krize in množična udeležba zaposlenih na prostovoljni čistilni akciji.

V podjetju se zavedamo ranljivosti okolja in minljivosti naravnih dragocenosti, zato spodbujamo zaposlene, poslovne partnerje, občane in najmlajše k smotrni porabi naravnih virov in zanesljivemu ločevanju odpadkov.

V ta namen izvajamo preko 30 projektov za ozaveščanje na leto. Večji med njimi so projekt ekološki projekt »Ohranimo čisto okolje«, projekt brezplačne menjave uporabnih stvari»Prinesi – odnesi«, »Plastična vrečka si ne zasluži všeča«, »Zdravo – bolj zdravo – voda iz pipe«, projekt za manj zavržene hrane »Hrana sodi na krožnik, ne v smeti!«,»Kdor ločuje, privarčuje«, aktivnosti za oživitev tržnice v Brežicah, in drugi.
Komunala Brežice d.o.o. 2020 - vse pravice pridržane | O piškotkih
Komunalko