OBVESTILO: DO PREKLICA ODVOZ BIOLOŠKIH ODPADKOV NA DOLOČENIH OBMOČJIH OBČINE BREŽICE IZJEMOMA V POPOLDANSKEM ČASU
Uporabnike obveščamo, da bomo do nadaljnjega, zaradi okvare komunalnega vozila, odvoz bioloških odpadkov na določenih območjih občine Brežice izvajali v popoldanskem času. 
Lepo prosimo, da zabojnike pustite na prevzemnih mestih dlje kot običajno (vsaj do 22. ure) oz. da pred vračilom na mesto preverite, če je zabojnik izpraznjen.
  ZAPRI

Družbena odgovornost

Družbena odgovornost
Družbena odgovornost je ena izmed glavnih vrednot podjetja Komunala Brežice. Kot podjetje se zavedamo naše odgovornosti do družbe za svoja dejanja, in sicer na vseh področjih našega delovanja: v odnosu do okolja, do svojih uporabnikov, svojih zaposlenih, do lastnikov in poslovnih partnerjev ter pri izvajanju naših storitev. Družbena odgovornost ne pomeni samo biti odgovoren do narave, ločevati odpadke in ustvarjati čim manj odpadnih snovi. Pomeni in zajema mnogo več faktorjev. Družbeno odgovorno podjetje je v prvi vrsti odgovorno do ljudi – do svojih zaposlenih, odjemalcev storitev, poslovnih partnerjev, lastnikov, odgovorno je do okolja, spoštuje dobre poslovne prakse in pošteno konkurenco ter je odgovorno do kvalitete ponujenih in opravljenih storitev.

Uspeh podjetja in njegovi rezultati so v veliki meri odvisni od znanja in usposobljenosti zaposlenih, kar terja nenehno izpopolnjevanje ter razvoj znanja in kompetentnosti na številnih področjih. Zato zaposlene motiviramo, mentoriramo in spodbujamo k inovativnemu razmišljanju ter ambicioznemu delu. Vzpostavljen imamo sistem prenosa znanj v podjetju, sistem mentorstva, pridobili pa smo tudi certifikat Učeča se organizacija s strani LifeLearningAcademie.

Na Komunali Brežice delajo srčni in zadovoljni zaposleni, ki zelo prispevajo k dodani vrednosti podjetja. Dokaz so nekateri projekti, katere so samoiniciativno izvedli naši zaposleni – Pometač na Zbirnem centru Boršt (za enostavnejše in učinkovitejše čiščenje tlakovanih površin), sajenje rož na ZC Boršt, postavljanje drogov za zastave na ZC Boršt, popravila delovnih sredstev in opreme z lastnimi resurs ipd.

Smo varuhi narave in okolja
V podjetju se zavedamo ranljivosti okolja in minljivosti naravnih dragocenosti, zato spodbujamo zaposlene, poslovne partnerje, občane in naše najmlajše k smotrni porabi naravnih virov in zanesljivemu ločevanju odpadkov.

V ta namen izvajamo preko 30 projektov za ozaveščanje na leto. Večji med njimi so:
Projekt »ZDRAVO – BOLJ ZDRAVO – VODA IZ PIPE«, katerega namen je seznaniti splošno javnost o pomenu pitja vode iz pipe. Glavni cilj projekta je ozavestiti ljudi o pomenu pitja vode iz pipe, in sicer o tem, da je voda iz pipe bolj zdrava, cenejša in da s tem, ko pijemo vodo iz pipe, skrbimo za manj odpadne plastike, s čimer skrbimo tudi za okolje. S projektom smo prisotni v podjetjih in organizacijah v občini Brežice, ki so se vključile v projekt ter si pridobile potrdilo okoljsko ozaveščenega podjetja in pravico do uporabe logotipa projekta. V vzgojno-izobraževalnih institucijah pa bomo mlade izobrazili v odgovorne varuhe narave.
Projekt brezplačne menjave uporabnih stvari »Prinesi – odnesi« , kjer lahko občani na brežiško tržnico vsako soboto v dopoldanskem času prinesejo rabljene, vendar še uporabne stvari, odnesejo pa tisto, kar potrebujejo. Do konca leta 2023 smo predali že čez 123.000 kosov uporabnih stvari, med drugim pralni stroj, kolesa, kasetofon, pečico, gramofon, postelje, otroške igrače, knjige, oblačila in s tem osrečili marsikoga, ki je našel kakšno uporabno stvar zase, svojega otroka in svoje najbližje. S tem smo privarčevali tudi pri odlaganju kosovnih odpadkov, ki bi ga sicer morali odložiti. Več o akciji na tej povezavi.
Projekt za manj zavržene hrane »Hrana sodi na krožnik, ne v smeti!«, katerega cilj je zmanjšati in preprečiti nastajanje zavržene in odpadne hrane v občini Brežice tako v gospodinjstvih kot tudi v vzgojno-izobraževalnih institucijah in gostinskih obratih.
Projekt »Plastična vrečka si ne zasluži všečka«, katerega namen je opozoriti širšo javnost glede naraščajočih količin odvrženih plastičnih vrečk in z ozaveščanjem o alternativnih rešitvah zmanjšati njihovo uporabo ter s tem prispevati k zmanjšanju onesnaževanja okolja.
Aktivnosti za oživitev dogajanja na tržnici v Brežicah
Vsako leto pripravimo nekaj dogodkov za oživitev tržnice saj želimo ozaveščati o pomenu tržnice, samooskrbe in pomembnosti poznavanja izvora hrane, ki jo uživamo in povečati prodajo lokalnih pridelkov.
Ekološki projekt »Ohranimo čisto okolje«
Projekt Ohranimo čisto okolje izvajamo že od leta 2014. Poudarek je na ozaveščanju otrok in mladine. Otroci se na delavnicah in predavanjih seznanjajo z različnimi vrstami odpadkov in njihovo potjo od nastanka do odpada, o pomenu kompostiranja, vode iz pipe, zavržene hrane in ponovne uporabe stvari. Do sedaj smo obiskali že več kot 5.000 otrok.Z javnostjo smo vzpostavili trajno, verodostojno in zanesljivo komunikacijo, in sicer širšo javnost informiramo preko spletne strani www.komunala-brezice.si, hrbtne strani položnic, brošur in zgibank, medijev, z izvedbo predavanj, prireditev, predstavitve na sejmih in s predstavitvijo aktivnosti in podjetja na novinarskih konferencah.
Glasilo Komunalko
Na področju informiranja in ozaveščanja uporabnikov smo najbolj ponosni na naše glasilo Komunalko, ki ga prejme vsako gospodinjstvo v občini Brežice. Stroške posamezne številke pokrivamo tudi s trženjem oglasnega prostora v glasilu. V letu 2014 sta izšli dve številki, prav tako v letu 2015, v letih 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 in 2023 pa po ena celoletna številka.
Aktivnosti za pravilno ločevanje odpadkov
Za lažje in pravilno ločevanje odpadkov smo izdali knjižico ABC odpadkov. Z izvajanjem nadzora nad odloženimi odpadki uporabnike učimo ločevanja odpadkov, zagotavljamo brezplačne vreče za biološke zabojnike in rumene vreče za odpadno embalažo, ki jo odpeljemo od doma, enkrat letno poskrbimo za brezplačni odvoz kosovnega odpada, dvakrat letno izvedemo hišni odvoz tekstila, v mesecu decembru pa na vsa gospodinjstva v občini pošljemo Koledar odvoza odpadkov.

Do lastnikov in poslovnih partnerjev se strogo držimo etičnih in moralnih načel.

Kot podjetje v 100 % lasti Občine Brežice skrbimo za gospodarno in transparentno poslovanje ter zadovoljstvo uporabnika z našimi opravljenimi storitvami.

Podjetje od prvega leta opravljanja dejavnosti posluje pozitivno. Vsa leta smo poslovali samostojno in povsem neodvisno od sredstev občinskega proračuna, kar je za transparentno poslovanje ključnega pomena. Kvaliteto izvajanja storitev zagotavljamo z upoštevanjem določil mednarodnega certifikata kakovosti ISO 9001, ki smo ga pridobili v letu 2014.

V podjetju Komunala Brežice se zavedamo, da si naši uporabniki želijo zanesljivega izvajalca gospodarskih javnih služb v občini Brežice, ki izvaja svoje storitve kakovostno in ravna z občinskim premoženjem gospodarno in odgovorno.

Našim dobaviteljem smo zanesljiv partner, ki vedno pravočasno poravnava svoje obveznosti. Pri nabavi skrbimo za okolju prijazne in obstojne izdelke in materiale.

Etično poslovanje pa zahtevamo tudi od naših poslovnih partnerjev, sicer z njimi ne sodelujemo. V primerih, da pride do ponudbe podkupnine, sodelovanje s poslovnim partnerjem takoj prekinemo.

Zaposleni se zavedamo, da mora vsako podjetje komunicirati z okoljem, v katerega je postavljeno. Delovati mora v korist okolja in upoštevati javnost, zato bomo ohranjali trajno, verodostojno in zanesljivo komunikacijo z različnimi javnostmi, ki so povezane z našim podjetjem in vplivajo nanj.

Komuniciranje poteka po že ustaljenih komunikacijskih kanalih. Za obveščanje in posredovanje naših obvestil bomo uporabljali predvsem:
 • spletno stran www.komunala-brezice.si,
 • zadnjo stran položnic,
 • glasilo Komunalko,
 • brošure in zgibanke,
 • medije (lokalne tiskane izdaje, radijske in televizijske postaje),
 • Facebook stran
 • obveščanje preko aplikacije Smetar
 • oglasne deske (na tržnici in na ostalih oglasnih mestih),
 • z izvedbo predavanj, delavnic, krožkov, ekoloških projektov, itd…

Komunala Brežice prejemnica veliko nagrad in priznanj:
 • Zlata nit 2016: Najboljši zaposlovalec leta 2016 v kategoriji srednje velikih podjetij
 • Zlata nit 2017: Priznanje za uvrstitev v finale najboljšega zaposlovalca leta
 • Zlata nit 2017: Posebno priznanje starejšim prijazno podjetje: Z leti še vedno zavzeti
 • Slovenska nagrada za družbeno odgovornost Horus 2017, 2018: Nagrada za strateško celovitost pravne osebe
 • Priznanje HRM projekt leta 2017 za projekt: Celostni model sistema inovacij 3*12
 • Bronasto priznanje GZS Posavje leta 2016 za inovacijo : Inovativno ozaveščanje in informiranje uporabnikov Komunale Brežice
 • Srebrno priznanje GZS Posavje leta 2017 za inovacijo: Inovativni sistem spodbujanja inovacijske organizacijske kulture v Komunali Brežice
 • Srebrno priznanje GZS Posavje leta 2018 za inovacijo: Kultura zavzetih inovatorjev 3*12
 • Zlato odličje za družbeno odgovornost na področju enakosti spolov GEMA 2019
Zavedamo se, da poslovna uspešnost podjetja temelji na motiviranih, lojalnih in zadovoljnih zaposlenih, zato veliko delamo na motivaciji zaposlenih, njihovem osebnem razvoju in izobraževanju.

Izkazana skrb vodstva do vseh zaposlenih se odraža na različnih nivojih. Dokaz so nekateri projekti, katere so samoiniciativno izvedli naši zaposleni, požrtvovalno delo v času begunske krize in množična udeležba zaposlenih na prostovoljni čistilni akciji.

V podjetju se zavedamo ranljivosti okolja in minljivosti naravnih dragocenosti, zato spodbujamo zaposlene, poslovne partnerje, občane in najmlajše k smotrni porabi naravnih virov in zanesljivemu ločevanju odpadkov. 
Komunala Brežice d.o.o. 2024 - vse pravice pridržane | O piškotkih
Komunalko
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave