OBVESTILO: Uporabnike naselja Loče obveščamo, da bodo možne krajše prekinitve dobave pitne vode zaradi del na vodovodnem omrežju do predvidoma srede, 3. 6. 2020.
JAVNO NAROČILO: »Odprava okvar na javni infrastrukturi, izvedba in popravilo komunalnih priključkov in gradnja komunalne infrastrukture v letih 2020 in 2021« Rok za sprejem ponudb se podaljša do 28. 5. 2020 do 12:00 ure.


Vsa obvestila, vezana na delovanje Komunale Brežice, v času epidemije korona virusa najdete tukaj. ZAPRI

Inovativnost

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. ni samo uspešno podjetje, ki upravlja z devetimi javnimi vodovodnimi sistemi, tremi kanalizacijskimi sistemi, z občinskimi in zasebnimi večstanovanjskimi objekti ter poslovnimi prostori, 182 ekološkimi otoki za ločeno zbiranje odpadkov, pokopališčem in tržnico v Brežicah. Komunala Brežice je inovativno, družbeno odgovorno in okolju prijazno podjetje.

Biti drugačen, biti inovativen. Biti najboljši in pri tem v prvi vrsti delovati družbeno odgovorno. Inovativnost v našem podjetju se kaže predvsem na področju OZAVEŠČANJA IN INFORMIRANJA UPORABNIKOV.

Projekte za ozaveščanje dojemamo kot naš produkt, nekaj kar razvijamo in na tem področju želimo postati »Pipistrel mehkih vsebin«. Zavedamo se, da zgolj podajanje informacij ni dovolj, zato podajamo informacije sistematično in ciljno usmerjeno ter na dolgi rok. Na drugi strani je ozaveščanje produkt, ki daje tudi pozitivne finančne rezultate.

Za ozaveščanje o pomenu ohranjanja okolja in naravnih virov izvajamo sledeče projekte:

Ekološki projekt "Ohranimo čisto okolje"

Ekološki projekt »Ohranimo čisto okolje« je namenjenokoljskemu ozaveščanju in vzgoji predšolskih in osnovnošolskih otrok, s katerim se preko predavanj in delavnic otroci seznanijo z različnimi vrstami odpadkov, njihovo potjo od nastanka do odpada ter se naučijo pravilnega ravnanja z odpadki. Otroke ozaveščamo tudi o pomenu kompostiranja, pitne vode, ponovne uporabe stvari, problematiki zavržene hrane in kako odpadke uporabiti kot učinkovit vir energije. Učinek projekta na otroke v preteklem šolskem letu je bil velik, saj smo ozavestili preko 1000 otrok v naši občini.

Poskusi ozaveščanja mladih v šolah in obiski šol niso novost. Je pa res, da tako kot na drugih področjih, je tudi tu naš pristop drugačen. Zavedamo se, da v poplavi informacij zgolj enourno predavanje in brošura enkrat letno ni dovolj, zato smo se na Komunali Brežice odločili, da se sistematično in sistemsko vključimo v učni proces, kar je glede na druga komunalna podjetja novost. Tako smo naše aktivnosti pedagoško oblikovali in jih vključili v letni učni načrt. Vsa izvajanja smo podkrepili z izdelavo učnega gradiva in uvedbo letnega preizkusa znanja na ravni vseh šol v občini Brežice.

Projekt brezplačne menjave uporabnih stvari »Prinesi – odnesi«

V juniju 2015 smo pričeli s projektom brezplačne menjave uporabnih stvari »Prinesi – odnesi«, ki je bila nadgradnja vseslovenske akcije komunalnih podjetij »Skupaj za boljšo družbo«. V sklopu te pobude smo enkrat letno izvedli prikaz koliko uporabnih stvari zavrže povprečen državljan. Mi smo pobudo razširili in šli v izvedbo projekta ponovne uporabe stvari. Tako lahko na brežiško tržnico vsako soboto prinesejo rabljene, vendar še uporabne stvari, odnesejo pa tiso, kar potrebujejo. Do sedaj smo predali že čez 14.000 kosov uporabnih stvari, med drugimi pralni stroj, kolesa, kasetofon, pečico, gramofon, postelje, otroške igrače in vozičke, knjige, oblačila in s tem osrečili marsikoga, ki je našel kakšno uporabno stvar zase, svoje otroka in svoje najbližje. S tem smo privarčevali tudi pri odlaganju kosovnih odpadkov. Povsem uporabne stvari, ki bi drugače končale na smetišču, so našle novega, zadovolnjega lastnika. Našo inovativno akcijo so v letošnjem letu na Zbornici komunalnega gospodarstva povzeli tudi v državno strategijo, kjer bodo komunalnim podjetjem predlagali tovrstno delovanje na področju ponovne uporabe stvari. Da je akcija inovativna dokazuje tudi dejstvo, da so nas organizatorji povabili na mednarodni sejem trajnostnih tehnologij in zelenega življenjskega sloga Green v Gornjo Radgono, kjer ves čas sejma ozaveščamo o pomenu ponovne uporabe stvari.

Projekt » Zdravo – bolj zdravo – voda iz pipe«

V podjetju smo prav tako nadgradili akcijo Zbornice komunalnega gospodarstva »Voda iz pipe«, ki poteka v sklopu vseslovenske akcije komunalnih podjetij »Skupaj za boljšo družbo«, in sicer s projektom »Zdravo – bolj zdravo – voda iz pipe«. S projektom smo prisotni v podjetjih in organizacijah v občini Brežice, ki so vključene v projekt in so si pridobile potrdilo o vključitvi v projekt, zloženke, steklene vrče, pravico do uporabe logotipa projekta in predavanje za zaposlene. S projektom smo prav tako prisotni v vzgojno – izobraževalnih institucijah, kjer mlade izobražujemo v odgovorne varuhe narave. Projekt je Zbornica komunalnega gospodarstva vključila v državno strategijo pobude Skupaj za boljšo družbo in ga bodo na podoben način od letošnjega leta dalje izvajala tudi druga komunalna podjetja.

Projekt za manj zavržene hrane »Hrana sodi na krožnik, ne v smeti!«

V podjetju smo nadgradili projekte za ozaveščanje o problematiki zavržene hrane, ki že potekajo na nekaterih komunalnih podjetjih, in sicer smo s projektom »Hrana sodi na krožnik, ne v smeti!« prisotni ne samo v gospodinjstvih ampak tudi v vzgojno-izobraževalnih institucijah in gostinskih obratih.

Oživitev tržnice v Brežicah

Kot upravljavec brežiške tržnice smo v letu 2015 izvedli kar 19 tematskih sobot za oživitev brežiške tržnice. Na prireditvah Dan na tržnici so obiskovalci lahko okušali jedi in napitke iz sezonske ponudbe lokalnih pridelkov in izdelkov, ki se prodajajo na stojnicah ter se seznanili z recepti za njihovo pripravo. Poudarek je na ozaveščanju pomena tržnice, samooskrbe in lokalno pridelane hrane. Z omenjenimi aktivnostmi smo oživili dogajanje na tržnici in na tržnico privabili nove kupce in tudi prodajalce. Aktivnosti za oživitev tržnice je inovativna, saj smo jih poleg različnih dogodkov združili tudi z akcijo brezplačne menjave uporabnih stvari Prinesi-odnesi, kar v slovenskem merilu ne organizira nobeno komunalno podjetje.

Prireditev ob svetovnem dnevu voda (čistilna akcija, ekološke delavnice in poskusi z vodo za otroke po osnovnih šolah in vrtcih, itd.)

Zaposleni Komunale Brežice izvedemo vsako leto prostovoljno čistilno akcijo »Očistimo občino Brežice«, katere se udeleži večina zaposlenih. K akciji povabimo tudi krajevne skupnosti, društva in občane občine Brežice. Omenjena akcija je inovativna in spodbuja k ozaveščanju pomena ohranjanja čistega kraja, še posebno ker kot komunalni delavci redno skrbimo za odvoz odpadkov, na ta dan pa to naredimo prostovoljno in v dobro našega okolja. Čistilne akcije nekatera komunalna podjetja sicer organizirajo, vendar pa se je po naših podatkih ne udeležijo zaposleni.

Nagradni natečaji

V podjetju ves čas vključujemo naše uporabnike, predvsem najmlajše. Tako letno izvedemo nekaj natečajev, ki so vedno zelo uspešni. Izdelke pa nato uporabimo v izdanih gradivih, zbornikih ali pa otroci zmagovalnih slik poslikajo notranje stene našega zbirnega centra Boršt.

Okrasitev glavne mestne novoletne smrečice z okraski iz recikliranih materialov, in sicer v sodelovanju z vrtci in osnovnimi šolami v občini Brežice, ki so izdelali okraske za novoletno smrekico iz recikliranih materialov. S tem smo želeli prikazati, da za okraševanje decembrskih prazničnih smrečic ne potrebujemo velikih finančnih sredstev in da se lahko s tem ne nazadnje izognemo tudi nakupu novih materialov in izdelkov. Hkrati smo s tem otroke ozaveščali o ponovni uporabi materialov. Omenjen projekt je prav tako povzela Zbornica komunalnega gospodarstva v sklopu pobude »Skupaj za boljšo družbo« in ga želi razširiti tudi med ostala komunalna podjetja.

Poleg standardnega informiranja naših uporabnikov (hrbtna stran položnic, spletna stran, koledar odvoza odpadkov, informiranje preko lokalnih medijev, izvedba novinarskih konferenc) smo ponosni na naš inovativni način informiranja in ozaveščanja, in sicer:

Glasilo Komunalko

Glasilo Komunalko smo pričeli izdajati v letu 2014, kjer našim uporabnikom na preprost način podajamo informacije o naših dejavnostih in jih ozaveščamo. Stroške posamezne številke pokrivamo tudi s trženjem oglasnega prostora v glasilu. Glasilo prejme vsako gospodinjstvo v občini Brežice. V dveh letih smo izdali štiri številke lastnega glasila Komunalko, ki ne samo, da služi ozaveščanju in komunikaciji, ampak nam prinaša celo prihodke s prodajo oglasnega prostora. V praznično-decembrski izdaji zadnje številke glasila Komunalko smo v obliki stripa »Komunalko reši Božič« predstavili našo maskoto. Strip je izšel kot priloga glasilu, v katerem smo želeli našim uporabnikom, tako starejšim kot najmlajšim približati dejavnost Komunale in poudariti pomembnost skrbi za naravne vire, kot je pitna voda.

Glasilo Komunalko je prav gotovo eden izmed najbolj inovativnih pristopov k ozaveščanju in informiranju uporabnikov komunalnih storitev, kar so pričeli posnemati tudi v drugih komunalah.

Inovativnost ni namenjena sama sebi, ampak je njena največja dodana vrednost rezultat, ki se lahko meri tudi v številkah.

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. v prvih štirih letih poslovanja , ko je prevzelo izvajanje gospodarskih javnih služb od prejšnjega izvajalca, z zgoraj navedenimi inovativnimi pristopi beleži sledeče uspehe:
 
 • z novim načinom odvoza odpadne embalaže od doma do 156 % več zbrane odpadne embalaže,
 • za 72 % več ločeno zbranih odpadkov,
 • za 1078 % več zbranega bio-razgradljivega kuhinjskega in zelenega vrtnega odpada,
 • za 46% manj mešanih komunalnih odpadkov za obdelavo pred odlaganjem
 • za 48 % manj odloženih odpadkov,
 • povečanje prihodkov podjetja za 109 %,
 • povečanje kapitala podjetja za 140 %,
 • povečanje čistega dobička za več kot 4,5 x,
 • povečanje števila zaposlenih za 57 %
 • bolj zadovoljni uporabniki,
 • bolj zadovoljni in lojalni zaposleni,
 • vzorno urejeni ekološki otoki z novimi nalepkami,
 • izboljšanje informiranja in ozaveščanja uporabnikov,
 • izboljšano sodelovanje z ostalimi organizacijami in podjetji v občini in širše.
Glede na zgoraj navedeno je očitno, da se z inovativnostjo znižujejo tudi stroški naših občanov, in kar je najlepše pri tem, da smo s tem tudi družbeno odgovorni. V podjetju Komunala Brežice d.o.o. nadaljujemo z našimi inovativnimi aktivnostmi ozaveščanja in informiranja uporabnikov, ker verjamemo, da lahko na tak način v naslednjih letih zmanjšamo količine mešanih odpadkov še za 2000 ton in s tem strošek obdelave na položnicah še dodatno zmanjšamo.

Naše inovacije vplivajo na:
 • zmanjšanje negativnih vplivov na družbo in okolje (več ločeno zbranih odpadkov, manj mešanih odloženih odpadkov, manjša poraba pitne vode, manj porabe goriva, manj izpušnih plinov).
 • povečanje pozitivnih vplivov na okolje in družbo (zdravi uporabniki, čisto okolje in narava, čista pitna voda, informirani uporabniki, ozaveščeni otroci in odrasli o pomenu ohranjanja okolja in varovanja narave, izboljšanje kvalitete življenja naših uporabnikov, zmanjšanje stroškov plačevanja komunalnih storitev, višja kvaliteta izvajanja naših storitev, varovanje naravnih virov).
 • zadovoljni, motivirani, lojalni in učinkoviti zaposleni.
 • večja poslovna uspešnost podjetja.
 • vključevanje v lokalno skupnost (projekti, aktivnosti, sponzorstva, itd.).
Komunala Brežice d.o.o. 2020 - vse pravice pridržane | O piškotkih
Komunalko